صرافی های مجاز بانک مرکزی
تحصیل در خارج از کشور

صرافی های مجاز بانک مرکزی

فهرست صرافی های مجاز بانک مرکزی که مجوز تاسيس و فعاليت آنها توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، به شرح زیر است.
توجه به اين مهم ضروري است که صرافی هایی نام آنها در فهرست قرار ندارد، داراي مجوز از اين بانک نبوده و مسئوليت ناشي از عملکرد ناصحيح آنها مستقيماً متوجه کساني مي‌شود که به اين موسسات مراجعه داشته‌اند.

لیست صرافی های مجاز بانک مرکزی

شماره تماس تاريخ مجوز شماره مجوز شهر استان نوع صرافي محل ثبت شماره ثبت نام صرافي رديف
۲۲۵۲۵۲۵ ۱۳۹۰/۰۱/۱۶ ۴۷۹۵ اردبيل اردبيل نوع اول اردبيل ۷۸۰۶ جنتي وشرکا ۱
۱۳۹۱/۰۷/۳۰ ۱۹۸۹۲۲ اردبيل اردبيل نوع دوم اردبيل ۵۲۰۸ جوادي و شرکا ۲
۰۴۵۲۳۳۶۵۴۲۰ ۱۳۹۱/۰۴/۰۶ ۸۵۵۷۳ اردبيل اردبيل نوع جديد اردبيل ۵۵۹۷ صادق گرده وشرکا ۳
۰۹۱۴۴۵۲۰۰۷۱ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ ۱۲۵۴۵۰ بيله سوار اردبيل نوع اول بيله سوار ۵۸۱ وکيل پاکدل جانيار و شريک ۴
۰۹۱۲۶۲۷۹۴۹۹ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ ۹۴۶۳۴ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۴۹۷۶۳ محمد علي خاني چاهريسه و شرکا ۵
۲۲۲۹۶۹۷ ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ ۶۵۵۷۵ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۳۷۲۵۱ اثني عشري و شرکا ۶
۰۳۱۱۶۴۱۰۰۰۳ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ ۲۹۷۸۷ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۴۳۳۷۰ احسان نيکومرام و شرکا ۷
۲۲۲۳۶۱۶ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ ۳۲۴۱۰۷ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۲۴۷۹۸ باطني وشرکا ۸
۰۳۱۱۶۶۴۴۷۲۷-۶۶۱۴۱۱۱ ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ ۳۰۷۰۷۴ اصفهان اصفهان نوع دوم اصفهان ۳۴۱۸۶ تاجمير رياحي و شرکا ۹
۶۲۰۰۱۶۰ ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ ۳۵۵۶۹ اصفهان اصفهان نوع دوم اصفهان ۲۶۰۰۵ جهانمردي وشرکا ۱۰
۰۳۱۱۶۲۴۳۱۶۴ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ ۲۵۸۰۸۰ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۴۱۱۹۳ حبيب اله قاسم پور و شرکاء ۱۱
۰۳۱۱۲۳۷۰۳۳۱ ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ ۱۱۳۹۴۳ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۴۹۵۲۱ حسن فولادگر و شرکا ۱۲
۰۳۱۳۶۲۰۴۵۹۷ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ ۹۴۱۳۱ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۴۹۴۸۴ حيدر شريفي رناني و شريک ۱۳
۰۳۱۳۶۲۶۵۰۹۰ ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۲۵۵۱۵ اصفهان اصفهان نوع دوم اصفهان ۲۷۷۸۵ روشندل وشرکاء ۱۴
۰۳۱۱۶۳۰۳۸۵۳ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ۳۵۵۲۲۰ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۴۱۶۰۱ سياوش قانعي و شرکا ۱۵
۰۳۱۳۲۲۰۹۰۹۰ ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ ۳۲۴۶۶۱ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۲۲۵۹۳ سيدمهدي کلاهدوزان و شرکاء ۱۶
۲۲۰۰۶۳۳ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ ۲۲۹۱۹۸ اصفهان اصفهان نوع دوم اصفهان ۲۵۹۹۵ طهماسبي وشرکا ۱۷
۲۲۵۱۶۳۸ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ ۱۹۹۱۶۶ اصفهان اصفهان نوع دوم اصفهان ۲۵۸۴۵ عقدائي وشرکا ۱۸
۶۶۹۸۵۸۳ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ ۱۹۶۵۸۲ اصفهان اصفهان نوع دوم اصفهان ۳۸۴۹۴ عليرضا اميدقائمي و شرکا ۱۹
۰۳۱۱۲۲۲۰۳۸۰-۲۲۰۹۱۱۸ ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ ۲۲۲۳۳۳ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۴۲۷۶۴ محسن سروش نيا و شرکا ۲۰
۶۶۱۲۱۲۵ ۱۳۹۰/۰۴/۲۲ ۹۲۷۲۵ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۳۸۹۴۳ محمدآرائي وشرکا ۲۱
۷۸۶۵۴۶۹-۰۳۱۱ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ ۹۴۶۳۰ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۴۹۷۸۱ محمدرضا عراقي نواز و شريک ۲۲
۰۳۱۱۶۶۳۵۵۰۱ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ ۳۱۰۳۳۱ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۴۲۹۳۱ محمود معتمدي و شرکا ۲۳
۲۲۲۲۲۲۵ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ ۲۱۰۹۷۴ اصفهان اصفهان نوع دوم اصفهان ۲۵۵۰۹ مختارزاده وشرکا ۲۴
۳۱۱۲۲۰۳۱۹۰ ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۷۰۹۴۹ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۴۰۹۸۸ مهدي برنائي و شرکاء ۲۵
۲۲۳۵۱۵۲ ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ ۱۱۲۵۳۶ اصفهان اصفهان نوع اول اصفهان ۴۴۰۷۰ وحيد آرايي و شرکا ۲۶
۰۳۲۱۲۲۴۱۶۰۶ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ ۳۴۶۵۱ شهرضا اصفهان نوع اول شهرضا ۹۹۹ اهلي و شرکا ۲۷
۴۴۴۸۴۴۷ ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ ۱۳۲۴۵۵ کاشان اصفهان نوع اول کاشان ۳۰۴۳ عطوفي نيا وشرکا ۲۸
۰۳۳۲۲۲۵۷۰۹۸ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ۲۸۰۵۵۱ نائين اصفهان نوع اول نائين ۶۶۲ شهرزاد محمدي محمدي و شرکاء ۲۹
۰۲۶۱۲۲۶۱۳۷۶-۷ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ ۳۹۵۰۶ کرج البرز نوع اول کرج ۱۸۸۰۵ چپردارو شرکا ۳۰
۰۲۶۱۲۲۱۶۸۳۰-۳۱ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ ۳۳۷۷۵۱ کرج البرز نوع اول کرج ۱۵۷۹۱ حسين زاده فرد و شرکاء ۳۱
۰۲۶۱۴۴۷۹۷۷۹۷ ۱۳۸۹/۰۹/۰۶ ۱۹۳۲۸۵ کرج البرز نوع دوم کرج ۱۰۵۹۸ فردوس وشرکا ۳۲
۰۲۶۱۲۲۴۹۳۲۲ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ۶۵۹۷۱ کرج البرز نوع اول کرج ۱۶۵۶۴ فيروز ياورزاده و شرکا ۳۳
۰۲۶۱۳۵۰۰۵۵۰ ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ ۳۳۱۶۳ کرج البرز نوع اول کرج ۱۹۳۷۵ قهرمان يادگاري و شرکاء ۳۴
۲۶۱۲۲۱۶۷۷۵ ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ ۷۵۵۲۹ کرج البرز نوع اول کرج ۱۶۷۳۴ کيانپور و شرکا ۳۵
۰۲۶۴۴۲۲۱۱۱۸ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ ۲۷۳۳۸۸ هشتگرد – ساوجبلاغ البرز نوع اول هشتگرد – ساوجبلاغ ۱۹۳۳ شرکت تضامني واديزاده وشرکاء ۳۶
۸۶۲۳۳۳۴ ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ ۱۰۹۶۶۵ مهران ايلام نوع دوم مهران ۲۵۶ آسيته وشرکا ۳۷
۳۸۱۲۴۰۵ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ ۲۲۶۸۶۵ آذرشهر آذربايجان شرقي نوع اول تبريز ۸۲۶ صادق زاده بنام وشرکا ۳۸
۳۸۵۷۷۶۰-۰۴۱۱ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ۳۵۵۲۰۲ تبريز آذربايجان شرقي نوع اول تبريز ۳۵۱۸۳ پاشائي سلطان احمدي و شرکا ۳۹
۵۲۵۹۹۸۵ ۱۳۹۱/۰۱/۲۶ ۱۵۷۸۴ تبريز آذربايجان شرقي نوع اول تبريز ۲۰۹۴۱ پورافشاري و شرکا ۴۰
۵۲۳۸۴۹۵ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ ۲۸۱۱۹۴ تبريز آذربايجان شرقي نوع اول تبريز ۲۰۳۴۸ جعفري آزاد وشرکا ۴۱
۰۴۱۱۳۳۲۴۱۶۶ ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ۳۲۶۰۳۵ تبريز آذربايجان شرقي نوع اول تبريز ۲۷۹۳۹ خياباني پوروشرکا ۴۲
۰۴۱۴۲۵۲۰۲۰۳ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ ۲۷۷۴۲۷ تبريز آذربايجان شرقي نوع اول تبريز ۷۶۷ رونقي وشرکا ۴۳
۵۲۴۵۳۳۵ ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ ۴۶۲۷۷ تبريز آذربايجان شرقي نوع دوم تبريز ۱۸۳۱۹ عبديان وشرکا ۴۴
۰۴۱۱۵۲۴۴۷۲۶ ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ ۱۲۲۳۷۶ تبريز آذربايجان شرقي نوع دوم تبريز ۲۶۲۳۴ فتح راضي و شرکا ۴۵
۰۴۱۳۵۲۵۷۵۰۵ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ ۱۰۰۷۵۷ تبريز آذربايجان شرقي نوع جديد تبريز ۲۵۱۳۳ فضل آذر شربياني و شرکا ۴۶
۰۴۱۱۵۲۴۱۶۱۶ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ ۲۹۲۴۸۹ تبريز آذربايجان شرقي نوع اول تبريز ۳۵۱۶۵ کاظم پوراکبريان نياز و شرکاء ۴۷
۰۴۱۳۵۵۴۸۲۲۱ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ ۱۳۴۴۶۹ تبريز آذربايجان شرقي نوع جديد تبريز ۲۹۸۳۱ مسعود دمنابي و شرکا ۴۸
۰۴۹۲۳۰۲۳۹۰۳ ۱۳۹۰/۰۴/۲۲ ۹۷۸ جلفا آذربايجان شرقي نوع اول جلفا ۲۳۳ احمدزاده وشرکا ۴۹
۰۴۱۴۲۰۲۶۱۹۱ ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ ۱۷۰۵۶۸ جلفا آذربايجان شرقي نوع اول جلفا ۲۳۵ اکبري و زماني ۵۰
۳۰۴۳۲۰۸ ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ ۹۶۳۰۲ جلفا آذربايجان شرقي نوع اول جلفا ۲۶۸ بهمن سيدعليزاده و شرکا ۵۱
۰۴۹۲۳۰۲۵۰۰۶-۳۰۲۵۰۰۷ ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ ۱۶۴۸۷۵ جلفا آذربايجان شرقي نوع اول جلفا ۳۶۱ جعفر صادق ياسني و شرکاء ۵۲
۳۰۹۳۵۲۰ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ ۱۲۸۹۶۹ جلفا آذربايجان شرقي نوع اول جلفا ۳۴۷ حضرتي و شرکا ۵۳
۰۴۹۲۳۰۹۳۳۷۸ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ ۲۹۵۳۷۴ جلفا آذربايجان شرقي نوع اول جلفا ۴۵۷ حميد حبيبي و شرکا ۵۴
۰۴۹۲۳۰۲۲۱۱۸ ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ ۷۰۹۹۴ جلفا آذربايجان شرقي نوع اول جلفا ۲۸۰ عطاا…دليري وبرادران ۵۵
۰۴۱۴۲۰۲۴۰۲۵ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ ۲۷۷۴۹۲ جلفا آذربايجان شرقي نوع اول جلفا ۳۱۷ علي قاسمي وشرکا ۵۶
۳۰۲۳۴۲۷ ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ ۳۶۷۲ جلفا آذربايجان شرقي نوع اول جلفا ۲۱۵ عليزاده وشرکا ۵۷
۰۴۹۲۳۰۹۳۳۱۵ ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ ۳۳۲۷۸ جلفا – هادي شهر آذربايجان شرقي نوع اول جلفا – هادي شهر ۵۳۶ رمضان بيرامي وشرکا ۵۸
۰۴۹۲۳۰۴۵۷۵۸ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ ۲۶۳۸۸۹ جلفا – هادي شهر آذربايجان شرقي نوع اول جلفا ۴۸۵ اصولي علمداري و شرکا ۵۹
۳۲۲۴۴۳۳ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ ۷۱۸۰۳ شبستر آذربايجان شرقي نوع اول شبستر ۵۹۱ کباري و شرکا ۶۰
۰۴۲۱۲۲۲۸۷۱۱ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ ۱۰۴۶۹۷ مراغه آذربايجان شرقي نوع اول مراغه ۲۴۳۳ شرکت تضامني شفق و شرکا ۶۱
۰۴۹۱۲۲۲۵۰۰۷-۸ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ۲۷۳۷۵۵ مرند آذربايجان شرقي نوع اول مرند ۱۱۴۳ احمدنژاد وشرکا ۶۲
۲۲۲۲۴۹۹-۲۲۵۱۳۵۷ ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ ۴۰۵۷۲ مرند آذربايجان شرقي نوع اول مرند ۱۳۵۵ غفاري و شرکا ۶۳
۰۴۹۱۲۲۳۸۲۱۹ ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ ۸۶۳۳۴ مرند آذربايجان شرقي نوع اول مرند ۱۴۴۵ محمد کارگر وشرکا ۶۴
۰۴۹۲۲۱۴۲۴۶۶ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ ۲۷۳۳۹۰ مرند آذربايجان شرقي نوع اول مرند ۱۰۹۸ معتمد وشرکا ۶۵
۰۴۴۱۲۳۷۶۸۶۸ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ۳۲۱۵۵۵ اروميه آذربايجان غربي نوع اول اروميه ۱۳۸۹۲ صاحبعلي دولخاني وشرکا ۶۶
۰۴۴۱۳۸۳۱۸۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۲۵۲۳۷۷ اروميه آذربايجان غربي نوع جديد اروميه ۱۱۷۲۱ اسماعيل مدرس مطلق و شرکاء ۶۷
۰۴۴۳۲۲۲۷۰۰۰ ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ ۱۳۵۶۶۵ اروميه آذربايجان غربي نوع اول اروميه ۱۲۴۱۴ رسول حاتمي صادق و شرکا ۶۸
۰۴۴۱-۲۲۳۰۰۷ ۱۳۸۹/۰۸/۱۳ ۱۷۷۳۵۹ اروميه آذربايجان غربي نوع اول اروميه ۱۰۵۴۲ عليرضا جنت دوست و شرکا ۶۹
۲۲۵۵۶۹۰-۰۴۴۱ ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ ۳۰۲۵۳۰ اروميه آذربايجان غربي نوع اول اروميه ۱۳۹۱۷ کريم پور جليل ريحاني و شرکا ۷۰
۳۴۴۷۰۴۴ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ ۲۴۱۹۶۵ اروميه آذربايجان غربي نوع دوم اروميه ۱۱۴۹۳ ليداحشمتي وشرکا ۷۱
۰۴۴۱۲۲۵۸۹۰۱ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ ۳۴۰۶۷۰ اروميه آذربايجان غربي نوع دوم اروميه ۱۳۹۳۹ محمد باقر حسين زاده و شرکا ۷۲
۰۴۴۱۲۲۴۵۸۹۵ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ ۲۶۲۸۴۲ اروميه آذربايجان غربي نوع اول اروميه ۱۰۵۸۲ مسعود و کاوه محمدي و شرکا ۷۳
۵۶۲۲۸۷۶-۰۴۴۴ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ ۱۲۵۹۶۸ اشنويه آذربايجان غربي نوع اول اشنويه ۳۸۵ جلال قدرت سردره و شرکا ۷۴
۰۴۴۴۵۶۲۷۵۴۵ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ ۱۹۰۹۸ اشنويه آذربايجان غربي نوع اول اشنويه ۱۳۹ برزي وشرکا ۷۵
۵۶۲۰۰۵۵ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ ۹۷۵۵۶ اشنويه آذربايجان غربي نوع اول اشنويه ۲۶۶ خورشيد بهرامي و شرکا ۷۶
۴۴۴۵۶۲۴۶۳۳ ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ ۴۳۱۸۰ اشنويه آذربايجان غربي نوع اول اشنويه ۲۹۳ قدرت سردره وشرکا ۷۷
۳۳۷۲۴۸۵ ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ ۱۰۹۷۹۱ بازرگان آذربايجان غربي نوع اول ماکو ۷۷۲ ابراهيم پورگجوتي و شرکا ۷۸
۳۳۷۶۲۲۰ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ ۱۲۸۹۵۴ بازرگان آذربايجان غربي نوع اول ماکو ۲۶۷۹ اتحاد بابازاده و شرکاء ۷۹
۳۳۷۶۱۷۱-۵ ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ ۲۸۱۲۵۵ بازرگان آذربايجان غربي نوع اول بازرگان ۸۶ احمدي وشرکا ۸۰
۰۴۴۳۴۳۷۳۳۵۲ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ ۲۴۷۷۵ بازرگان آذربايجان غربي نوع اول ماکو ۹۰۵ رضا سکان دستگيري و شرکا ۸۱
۳۳۷۵۴۵۶-۰۴۶۲ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۳۰۶۲۷۵ بازرگان آذربايجان غربي نوع اول ماکو ۴۴۲ شرکت تضامني هوشنگ عباس زاده ۸۲
۰۴۶۲۳۳۷۷۱۹۵ ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ ۱۶۶۸۵۱ بازرگان آذربايجان غربي نوع اول ماکو ۱۰۹۰ فريد بهبودي و شرکاء ۸۳
۰۴۴۴۴۴۲۴۲۴۲ ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ ۲۷۴۴۲ پيرانشهر آذربايجان غربي نوع اول پيرانشهر ۶۲۵ مصطفي کردستاني و شريک ۸۴
۴۲۲۲۴۶۷ ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ ۱۳۷۲۱۵ پيرانشهر آذربايجان غربي نوع اول پيرانشهر ۴۴۱ برگ بيد وشرکا ۸۵
۰۴۴۴۴۲۲۰۰۲۳ ۱۳۸۹/۱۱/۱۸ ۲۵۳۹۱۹ پيرانشهر آذربايجان غربي نوع اول پيرانشهر ۲۳۴ عبداله آشناور وشرکا ۸۶
۴۲۲۸۳۷۷۷ ۱۳۹۰/۰۷/۲۸ ۱۷۶۳۸۸ پيرانشهر آذربايجان غربي نوع دوم پيرانشهر ۲۲۵ محمودي وشرکا ۸۷
۴۲۳۲۲۴۴ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ ۲۷۵۷۵۴ پيرانشهر آذربايجان غربي نوع اول پيرانشهر ۲۰۸ يوسفي و شرکا ۸۸
۰۴۶۱۲۲۵۲۱۳۵ ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ ۷۱۹۷ خوي آذربايجان غربي نوع جديد خوي ۱۵۰۳ ثروت خواه و شرکا ۸۹
۲۲۵۲۹۷۸ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ ۱۰۶۳۷۰ خوي آذربايجان غربي نوع اول خوي ۲۰۹۱ رشيديان و شرکاء ۹۰
۰۴۴۳۶۲۲۰۶۴۰ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ ۲۵۵۵۹۶ خوي آذربايجان غربي نوع دوم خوي ۱۴۳۷ سلطاني و شرکا ء ۹۱
۲۲۳۴۴۰۳-۲۲۲۳۳۳۲ ۱۳۸۹/۰۸/۰۸ ۱۷۱۶۲۸ خوي آذربايجان غربي نوع اول خوي ۲۳۸۵ محمدرضا حيات لو و شرکا ۹۲
۲۲۳۸۷۸۸۶ ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ ۱۱۳۰۸۲ خوي آذربايجان غربي نوع اول خوي ۲۰۶۳ مصطفي زاده و شرکاء ۹۳
۲۲۲۳۷۴۰ ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ ۲۹۴۲۳ خوي آذربايجان غربي نوع اول خوي ۱۵۱۶ ملا عليلو وشرکا ۹۴
۵۲۴۱۹۱۱ ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ ۱۰۵۹۲۲ سلماس آذربايجان غربي نوع اول سلماس ۷۳۹ بياني و شرکا ۹۵
۵۲۴۷۹۶۹-۰۴۴۳ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ۳۴۹۹۸۸ سلماس آذربايجان غربي نوع اول سلماس ۱۰۴۲ خيراله جليل زاده و شرکا ۹۶
۰۴۴۳۵۲۳۸۰۳۸ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ ۲۳۰۱۷۴ سلماس آذربايجان غربي نوع اول سلماس ۴۷۴ دادگر وشرکا ۹۷
۰۴۴۳۵۲۳۵۳۱۲ ۱۳۹۰/۰۳/۲۴ ۶۵۵۷۳ سلماس آذربايجان غربي نوع اول سلماس ۷۵۹ داريوش قدرتي زاده و شرکا ۹۸
۵۲۴۷۶۴۸ ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ ۱۸۰۱۴۹ سلماس آذربايجان غربي نوع اول سلماس ۶۱۵ شکوري و شرکا ۹۹
۵۲۴۵۵۸۸ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ ۲۵۸۹۵۲ سلماس آذربايجان غربي نوع اول سلماس ۶۱۷ شوقي و شرکا ۱۰۰
۰۴۶۲۳۶۲۶۹۲۱-۳۶۲۲۵۶۹ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ ۲۷۷۴۱۲ سيه چشمه آذربايجان غربي نوع اول سيه چشمه ۱۷۳ مهدي فرازيان و شرکا ۱۰۱
۰۴۴۳۴۲۲۳۰۴۴ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ ۵۶۲۲۱ ماکو آذربايجان غربي نوع اول ماکو ۷۷۸ پايان امامقلي خاني و شركا ۱۰۲
۰۴۶۲۳۲۴۲۶۰۲ ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ ۲۸۳۰۹۴ ماکو آذربايجان غربي نوع اول ماکو ۱۰۶ عباس سطاني و شرکاء ۱۰۳
۳۳۷۲۹۵۹ ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ ۱۰۹۰۱۵ ماکو آذربايجان غربي نوع اول بازرگان ۶۵۱ کريم زادگان وشرکا ۱۰۴
۰۴۶۲۳۲۴۵۵۶۰-۳۳۷۴۲۹۲ ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ ۳۳۱۱۷ ماکو آذربايجان غربي نوع اول ماکو ۱۱۰۵ نوروز سکان دستگير و شرکاء ۱۰۵
۲۲۲۴۵۱۰ ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ ۱۶۱۱۱ مهاباد آذربايجان غربي نوع دوم مهاباد ۱۲۰۰ عنايتي و شرکاء ۱۰۶
۰۴۴۲۲۲۲۳۷۶۷ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ۲۷۳۷۵۶ مهاباد آذربايجان غربي نوع اول مهاباد ۱۴۶۴ نانوازاده وشرکا ۱۰۷
۳۵۶۲۴۲۳۸ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۲۷۶۳۲۴ نقده آذربايجان غربي نوع جديد نقده ۱۰۰۳ پيش بين و شرکا ۱۰۸
۲۵۲۴۲۳۲ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ ۱۵۹۶۷۸ بوشهر بوشهر نوع اول بوشهر ۵۰۵۷ اردلان وشرکا ۱۰۹
۰۷۷۱۲۵۲۱۳۶۷ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ ۲۷۷۱۷۳ بوشهر بوشهر نوع اول بوشهر ۵۴۱۳ سيد حسن موجي وشرکا ۱۱۰
۲۵۲۳۲۲۱-۲۵۲۳۴۴۵ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ ۲۸۱۱۹۲ بوشهر بوشهر نوع اول بوشهر ۷۹۲۹ شفيعي زاده و شرکا ۱۱۱
۱۳۹۱/۰۶/۰۱ ۱۴۳۳۶۷ بوشهر بوشهر نوع اول ساوه ۵۱۲۱ عباسي وشرکا ۱۱۲
-۰۷۷۳۴۶۵۲ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ ۳۷۸۹۷ دشتستان – برازجان بوشهر نوع اول بوشهر ۲۰۴۶ امراله شهابي و شرکا ۱۱۳
۰۹۱۷۷۷۱۷۲۸۸ ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ ۲۴۴۳۵۶ ديلم – بندر ديلم بوشهر نوع جديد ديلم – بندر ديلم ۴۹۴ روح اﷲ اسماعيل زاده و شرکاء ۱۱۴
۴۲۲۱۶۲۱-۴۲۲۱۳۳۵ ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ ۹۴۱۳۳ ديلم – بندر ديلم بوشهر نوع اول ديلم – بندر ديلم ۳۸۹ عبدالحميد احمدزاده و شرکا ۱۱۵
۷۷۲۳۲۲۲۶۵۹ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۴۱۶۹۳ گناوه بوشهر نوع جديد گناوه ۹۲۷ شاهنده وشرکا ۱۱۶
۳۲۲۵۳۵۴ ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ ۱۴۳۳۴۹ گناوه بوشهر نوع دوم گناوه ۵۰۲ عشايري وشرکا ۱۱۷
۷۷۲۳۲۳۱۹۹۹ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۳۰۶۲۸۱ گناوه بوشهر نوع جديد گناوه ۹۰۰ مجيددشتي وشرکا ۱۱۸
۶۶۷۰۸۵۷۸ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ ۵۴۳۷۷ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۷۳۷۵ احمد صريحي و شرکاء ۱۱۹
۸۸۹۶۸۴۳۳ ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ ۳۳۷۸۱ تهران تهران نوع دوم تهران ۲۰۵۴۱۴ پورزرندي وشرکا ۱۲۰
۸۸۶۰۷۱۴۰ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ ۳۰۴۴۰ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۰۴۴۹ ابراهيم ميرزايي و شرکا ۱۲۱
۲۶۱۰۵۲۸-۳۰ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ ۸۰۰۹۶ تهران تهران نوع اول تهران ۴۲۷۴۷۷ احمد سرکندي و شريک ۱۲۲
۲۲۰۰۴۳۱۸- ۰۹۱۲۱۳۰۳۵۳ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ ۱۲۵۹۷۰ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۶۸۰۵ احمد سينائي پور و شرکاء ۱۲۳
۸۸۲۴۷۱۶۲ ۱۳۹۰/۰۱/۱۴ ۳۳۶۵ تهران تهران نوع اول تهران ۲۶۳۲۲۶ احمدي وشرکا ۱۲۴
۸۸۸۳۹۸۳۱ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۱۳۹۲۶۹ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۳۲۰۶۵ ارغواني وشرکا ۱۲۵
۸۸۲۲۶۰۷۰ ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ ۲۰۰۳۳۷ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۵۶۷۷۲ اسفندياري ، مقدادي و شريک ۱۲۶
۷۷۰۷۲۲۶۴ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ ۵۴۶۶۲ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۶۹۱۱ اسماعيل اسلامي وشرکا ۱۲۷
۲۶۲۱۳۱۲۲ ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ۳۵۹۸۸۶ تهران تهران نوع دوم تهران ۲۹۵۱۲۳ افشاري نيکو و شرکا ۱۲۸
۸۹۲۸ ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ ۲۷۸۲۲۷ تهران تهران نوع اول تهران ۳۶۰۴۰۸ امير نجومي و شرکاء ۱۲۹
۲۲۲۶۹۶۱۶-۲۲۲۶۹۶۲۳ ۱۳۹۱/۰۲/۰۵ ۲۵۸۰۸ تهران تهران نوع دوم تهران ۲۴۵۹۵۶ اميد سپه (سپه) ۱۳۰
۸۸۸۹۰۱۰۲ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ ۳۴۳۰۹۳ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۴۵۶۵ اميد شاهواري و شرکا ۱۳۱
۸۸۲۰۲۱۲۲-۸ ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ ۱۵۵۷۷۶ تهران تهران نوع اول تهران ۳۷۶۳۲۳ اميرجمالي شاه بلاغي و شرکاء ۱۳۲
۸۸۱۰۵۰۱۰-۲۰ ۱۳۹۰/۰۷/۲۳ ۱۷۰۸۳۰ تهران تهران نوع اول تهران ۳۸۵۰۹۹ اميرکيان پيشه و شرکاء ۱۳۳
۲۲۷۲۵۵۵۴ ۱۳۹۱/۰۳/۰۲ ۵۳۵۷۲ تهران تهران نوع اول تهران ۳۲۸۲۵۳ اميريان و شرکا ۱۳۴
۲۲۵۷۵۱۵۱-۲۲۵۷۵۱۵۲ ۱۳۹۱/۰۸/۰۸ ۲۰۸۰۹۴ تهران تهران نوع اول تهران ۲۷۷۴۶۵ امين اسدبيگي و شرکا ۱۳۵
۶۶۷۲۵۹۰۰-۶۶۷۳۰۱۰۶ ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۴۲۹۳۱ تهران تهران نوع اول تهران ۳۴۲۵۰۵ انور الدين شهيدي وشرکا ۱۳۶
۸۸۸۸۷۵۸۸ ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ ۳۲۴۱۰۳ تهران تهران نوع جديد تهران ۳۲۳۵۱۹ آشتياني و شرکا ۱۳۷
۸۸۴۸۱۱۸۱-۳ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ ۱۹۵۶۸۲ تهران تهران نوع اول تهران ۴۰۲۸۸۷ بابک رحيميان و شرکا ۱۳۸
۸۸۷۰۸۶۷۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ ۳۷۱۷۳ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۲۸۶۹۵ بانک سينا ۱۳۹
۴۴۲۵۵۷۶۱-۲ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ ۲۳۱۱۹۸ تهران تهران نوع اول تهران ۳۵۸۲۴۶ برادران رحيمي ندوشن وشرکا ۱۴۰
۶۶۹۰۷۰۰۲-۶ ۱۳۹۰/۰۹/۰۸ ۲۱۲۵۷۰ تهران تهران نوع اول تهران ۳۱۵۴۲۲ بهرام محسني و شرکا ۱۴۱
۸۸۹۰۵۸۰۸ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ ۱۱۰۸۱۳ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۸۹۵۷ بهرنگ عطار و شرکا ۱۴۲
۲-۲۲۶۷۰۸۴۱ ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ ۶۸۴۸۳ تهران تهران نوع اول تهران ۴۱۶۳۲۰ بهروز علاءالديني و شرکا ۱۴۳
۶۶۷۳۴۴۱۶ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ ۲۷۳۰۳۷ تهران تهران نوع اول تهران ۳۰۶۹۶۶ بهروز فرهمند و شريک ۱۴۴
۲۲۳۶۵۸۳۶ ۱۳۹۰/۰۴/۲۹ ۹۶۷۶۳ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۲۹۱۴۸ بهزاد زرين قلم و شرکا ۱۴۵
۲۲۵۵۳۴۰۱-۴ ۱۳۹۰/۰۹/۱۶ ۲۱۸۳۳۶ تهران تهران نوع اول تهران ۳۹۴۰۷۳ بيت لفته وشرکا ۱۴۶
۲۲۱۴۵۵۲۸ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ ۵۹۶۲۲ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۶۳۹۲۵ پارسيان ۱۴۷
۸۸۲۰۲۰۱۱ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ ۱۱۰۸۱۶ تهران تهران نوع اول تهران ۳۷۰۴۱۲ پوريا ساعتي وشرکا ۱۴۸
۸۸۷۲۷۰۴۰ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ ۲۷۰۵۵۰ تهران تهران نوع اول تهران ۳۶۰۰۴۰ پيام سليماني و شريک ۱۴۹
۸۸۷۸۵۷۶۱ ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ ۱۶۳۹۰۲ تهران تهران نوع جديد تهران ۳۴۱۶۹۵ تحيري و شرکا ۱۵۰
۶۶۷۱۲۷۴۱-۶۶۷۴۰۵۵۲ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ ۳۱۵۶۴۳ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۲۳۸۹ تقي بازاري دوز و شرکا ۱۵۱
۸۸۷۲۷۶۹۳ ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ ۱۱۶۹۰۱ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۲۷۰۷۱ توسعه صادرات ۱۵۲
۲۲۲۲۱۳۲۸ ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ ۳۷۰۰۶ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۹۱۲۰۷ تيمور عامري برکي و شرکا ۱۵۳
۵۵۶۷۸۱۸۹-۵۱۰۰۷۲۳۹ ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ ۱۰۵۲۴۲ تهران تهران نوع اول تهران ۲۷۹۶۱۵ جمالان وشرکا ۱۵۴
۶۶۷۲۲۶۲۷ ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ ۱۴۰۰۹۸ تهران تهران نوع دوم تهران ۲۵۸۱۸۵ جوانيان وشرکا ۱۵۵
۴۴۲۲۵۷۹۷ ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ ۱۰۹۷۹۶ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۲۸۵۲۷ حاتمي و شرکا ۱۵۶
۸۴۰۷۷ ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۱۵۷۵۷۸ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۹۴۰۳۷ حاجي ابول لو وشرکا ۱۵۷
۲۲۱۱۰۴۹۵ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ ۳۳۳۰۱۳ تهران تهران نوع اول تهران ۳۷۷۷۱۷ حسام کشميري و شرکاء ۱۵۸
۶۶۹۲۱۹۲۵ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ ۴۱۲۹۹ تهران تهران نوع اول تهران ۳۸۹۰۹۸ حسن باقرزاده و شرکا ۱۵۹
۳۳۹۶۸۰۱۰-۳۳۹۶۸۱۰۳ ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ ۲۲۳۶۷۰ تهران تهران نوع اول تهران ۳۸۰۶۱۸ حسن دبيري و شرکاء ۱۶۰
۴۴۲۸۵۵۰۱ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ ۳۴۶۵۴۰ تهران تهران نوع اول تهران ۳۹۸۸۵۲ حسن رحيمي و شريک ۱۶۱
۰۹۱۲۱۰۱۷۳۸۴-۳۳۹۹۲۴۲۰ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ ۱۰۹۹۲۹ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۷۵۳۳ حسن صادقي و شرکاء ۱۶۲
۶۶۴۰۴۷۷۴-۶۶۴۰۱۲۰۳ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ ۱۲۸۹۷۳ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۲۷۶۲۷ حسين فرخ نيا و شرکا ۱۶۳
۰۲۱۸۸۵۵۲۴۷۷ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ ۱۳۹۱۲۰ تهران تهران نوع جديد تهران ۳۸۲۹۰۰ حسين محرمي و شرکاء ۱۶۴
۲۲۲۶۶۳۶۶ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ ۲۹۴۲۱۶ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۳۵۶۴۸ حسيني و شرکا ۱۶۵
۴۷۰۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ ۱۶۸۱۱ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۴۸۸۲۴ حميد اکرمي وشريک ۱۶۶
۲۲۰۱۲۴۳۴ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ۳۵۵۷۷۵ تهران تهران نوع اول تهران ۲۴۶۰۱۱ حميد ابراهيمي دارياني و شرکاء ۱۶۷
۶۶۴۱۴۴۰۸ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ ۲۳۴۴۷۷ تهران تهران نوع اول تهران ۳۴۴۲۱۱ حميد حسيني و شرکا ۱۶۸
۳۳۹۴۶۹۶۸-۷۰ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ ۷۲۰۲۲ تهران تهران نوع اول تهران ۳۵۴۷۷۱ حميدرسولي زاده ئي وشرکا ۱۶۹
۰۲۱۶۶۷۲۳۹۶۸ ۱۳۸۹/۰۸/۰۶ ۱۷۰۵۶۵ تهران تهران نوع اول تهران ۳۱۵۹۲۳ حميدرضا رمضاني و شرکا ۱۷۰
۶۶۷۰۲۴۱۹ ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ ۱۴۷۲۹۴ تهران تهران نوع اول تهران ۳۳۳۰۸۷ خانزاده و شرکا ۱۷۱
۸۸۳۴۵۵۵۰-۴ ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ ۲۰۴۳۵۹ تهران تهران نوع دوم تهران ۲۳۷۳۵۶ خدمات ارزي و صرافي مهر(کشاورزي) ۱۷۲
۲۲۰۵۵۲۵۵-۲۲۰۴۷۸۷۹ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۳۱۹۲۲۸ تهران تهران نوع جديد تهران ۳۵۴۵۱۱ خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد ۱۷۳
۳۳۹۰۱۹۷۰ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ ۹۷۸۲۳ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۲۸۵۵ داود باقري و شرکاءإ ۱۷۴
۶۶۷۳۰۳۱۰ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ ۱۹۱۱۹۶ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۰۱۴۴۲ درگاهي و شريک ۱۷۵
۸۸۹۰۱۹۱۵-۸۸۹۰۷۹۲۶ ۱۳۸۹/۱۲/۱۲ ۲۷۶۲۶۶ تهران تهران نوع اول تهران ۳۳۵۹۴۹ دهداران و شرکا ۱۷۶
۸۸۵۷۶۰۷۲-۳ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ ۱۶۳۶۷۴ تهران تهران نوع جديد تهران ۳۲۳۹۴۹ دهقان ، برزگر و شرکا ۱۷۷
۸۸۵۵۲۹۵۰ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ ۸۴۱۱۷ تهران تهران نوع اول تهران ۱۹۷۶۰۱ رحمانيان  و شرکا ۱۷۸
۴۴۲۰۸۶۸۱-۲ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ ۳۹۵۰۸ تهران تهران نوع اول تهران ۳۶۹۳۸۱ رحمت ا…مسعودي وشرکا ۱۷۹
۳۳۹۰۴۰۹۲ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ ۲۱۵۴۹۹ تهران تهران نوع اول تهران ۳۸۸۶۶۸ رحمن نوري و شرکا ۱۸۰
۸۸۴۹۲۴۹۲-۴ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ۲۸۰۵۵۱ تهران تهران نوع اول تهران ۳۳۳۱۹۳ رستمي احمدکندي و شرکا ۱۸۱
۰۲۱-۸۳۸۲۰ ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ ۳۳۰۸۲۴ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۳۵۸۲۱ رضوي خسروشاهي وشرکا ۱۸۲
۲۲۹۰۱۳۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۱۲۷۰۳۰ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۵۳۱۷۴ زرين قلم وشرکا ۱۸۳
۲۸۱۴۳ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ ۳۴۵۹۴۹ تهران تهران نوع جديد تهران ۳۹۷۳۴۲ زهرا گراميان نيک و شرکا ۱۸۴
۸۸۷۴۴۴۴۱ ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ ۲۸۲۱۲۰ تهران تهران نوع اول تهران ۳۵۴۱۹۸ سالم و شرکا ۱۸۵
۶۶۷۰۱۵۲۱-۶۶۷۴۷۷۲۱ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۱۳۴۸۳۴ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۲۷۱۶۷ سپهر (صادرات) ۱۸۶
۵۵۸۹۷۵۵۸-۹ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۲۸۱۵۷۴ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۴۴۸۵۳ سردارلو و شرکا ۱۸۷
۴۴۶۶۷۷۱۹ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ ۲۳۷۷۵ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۶۰۰۵ سعيد آقاخاني و شرکاء ۱۸۸
۲۲۲۷۹۵۱۷ ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ ۱۳۲۱۷۹ تهران تهران نوع اول تهران ۳۹۹۴۹۳ سعيد آلوسي و شرکا ۱۸۹
۶۶۳۴۰۱۷۰ ۱۳۸۹/۱۰/۱۸ ۲۳۰۲۱۹ تهران تهران نوع دوم تهران ۲۳۰۰۸۰ سليمان پناه وشرکا ۱۹۰
۴۴۲۱۳۵۸۲ ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ ۲۳۲۷۳۹ تهران تهران نوع اول تهران ۴۲۹۴۷۹ سيد احمد سجادي تفرشي و شرکا ۱۹۱
۰۲۱-۲۵۹۰۶ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۱۳۴۵۲۱ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۳۲۳۲۹ سيد محمد مثنايي نجيبي و شرکاء ۱۹۲
۸۸۵۵۹۱۲۹ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۲۷۶۳۲۲ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۰۱۸۰۷ سيد حسين مرعشي و شرکا ۱۹۳
۳۳۹۷۸۱۶۷-۹ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ ۳۱۸۳۶۴ تهران تهران نوع اول تهران ۳۷۹۹۸۴ سيد عبدالحسين ثابت و شرکاء ۱۹۴
۸۸۸۳۰۳۰۰ ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ ۲۲۶۹۱۲ تهران تهران نوع اول تهران ۳۰۳۲۸ سيد علي توکلي طياء زواره و شرکاء ۱۹۵
۴۴۲۰۵۲۷۶ ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ ۸۱۷۳۱ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۵۲۳۱ سيد مجتبي مينوئي و شريک ۱۹۶
۰۲۱-۲۵۹۰۵ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ ۸۲۳۹۹ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۳۳۶۳۷ سيد نظير سرداري و شرکاء ۱۹۷
۸۸۷۴۱۹۴۹ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ ۳۰۴۳۹ تهران تهران نوع اول تهران ۴۰۶۳۰۴ شاهين اخباري و شرکا ۱۹۸
۲۲۵۸۱۵۹۵ ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ ۱۶۳۱۹ تهران تهران نوع دوم تهران ۲۵۲۱۸۴ شرفي و شرکا ۱۹۹
۲۲۰۳۸۷۲۶ ۱۳۸۹/۰۸/۲۰ ۱۸۳۷۰۹ تهران تهران نوع اول تهران ۳۴۲۱۳۵ شرکت تضامني ثقفي و شرکاء ۲۰۰
۸۳-۸۸۶۱۴۷۷۶ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۱۰۸۸۳۱ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۳۳۳۷۱ شرکت خدمات ارزي و صرافي ايران زمين سهامي خاص ۲۰۱
۲۲۱۳۷۸۴۰ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۳۱۹۲۵۰ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۶۷۶۴۰ شرکت خدمات ارزي و صرافي خاورميانه ۲۰۲
۸۸۸۹۵۲۴۴ ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ ۳۶۲۳۳ تهران تهران نوع دوم تهران ۴۲۳۲۶۴ شرکت صرافي انصار ۲۰۳
۸۸۵۴۰۰۷۷ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ ۱۳۵۷۴۵ تهران تهران نوع جديد تهران ۳۸۲۷۴۲ شرکت صرافي فراز اعتماد ۲۰۴
۸۸۶۵۴۶۲۱-۲ ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ ۱۴۳۰۴۸ تهران تهران نوع اول تهران ۲۷۲۴۵۳ شهدوست فرد وشرکا ۲۰۵
۶۶۷۴۱۱۱۷-۶۶۷۰۹۰۳۵ ۱۳۸۹/۰۹/۲۷ ۲۱۰۴۵۹ تهران تهران نوع اول تهران ۳۴۳۴۶۶ صادقي کيوي و شرکا ۲۰۶
۲۲۳۶۱۳۷۳ ۱۳۹۱/۰۵/۲۶ ۱۴۰۲۵۱ تهران تهران نوع دوم تهران ۲۶۵۶۶۹ صالحي وشرکا ۲۰۷
۸۸۳۴۹۹۵۷-۷۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ ۱۳۴۴۶۸ تهران تهران نوع جديد تهران ۳۲۹۵۹۸ صرافي بانک سرمايه ۲۰۸
۷۷۶۲۱۰۱۳-۱۶ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ ۱۹۶۴۹۲ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۵۱۶۸۲ صرافي تجارت(بانک تجارت) ۲۰۹
۸۸۴۹۱۶۶۷-۶۹ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ ۱۲۴۵۸۱ تهران تهران نوع جديد تهران ۳۷۱۷۱۹ صرافي شهر(سهامي خاص) ۲۱۰
۸۸۶۶۴۵۹۲-۳ ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ ۱۱۹۳۷۲ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۹۸۸۶۴ صرافي کارآفرين ۲۱۱
۲۲۳۱۵۴۶۲ ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ ۱۲۴۵۶۸ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۳۹۴۵۳ صفات  و شركا ۲۱۲
۸۸۷۹۸۷۸۲ ۱۳۹۴/۰۵/۰۸ ۱۱۶۹۰۲ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۳۲۸۸۸ صنعت ومعدن ۲۱۳
۲۲۱۷۲۵۹۴-۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ۳۵۷۸۱۱ تهران تهران نوع اول تهران ۳۱۶۰۷۹ ضرغامي و شرکا ۲۱۴
۸۸۷۹۴۸۴۲ ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ ۱۰۱۵۲۹ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۵۹۸۷ عباس جمشيدي وشرکا ۲۱۵
۶۶۷۳۷۰۶۲ – ۶۶۷۱۶۷۹۲ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ ۳۱۸۴۱۴ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۱۰۷۹۵ عباس جوانيان و شرکاء ۲۱۶
۲۲۲۸۰۰۴۴ ۱۳۹۰/۰۷/۱۸ ۱۶۶۷۷۱ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۶۹۴۰۰ عباسعلي قاسمي وشرکا ۲۱۷
۰۲۱۲۲۶۳۹۸۱۳ ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ ۱۱۲۶۵۲ تهران تهران نوع اول تهران ۳۸۹۱۶۷ عباسي و شرکا ۲۱۸
۸۸۷۴۲۵۳۸ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ۶۶۳۴۲ تهران تهران نوع اول تهران ۳۹۷۱۴۸ عباسي و فراهاني و شرکا ۲۱۹
۵-۲۲۷۸۳۶۰۴ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ۳۵۵۱۶۳ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۳۰۵۳ عبدالحسين راموز و شريک ۲۲۰
۵۵۸۹۷۴۳۳ , ۵۵۸۹۵۸۹۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ ۱۰۳۸۳ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۳۳۸۵۵ عزيزنجف زاده گجوتي وشركا ۲۲۱
۲۶۴۰۹۱۰۰ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ ۱۰۴۶۸۴ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۳۲۹۶۸ عزيزي قمشه و شرکاء ۲۲۲
۲۲۸۰۰۸۴۵ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ ۳۱۴۱۸۸ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۲۴۸۹ علي ترکاشوند و شريک ۲۲۳
۰۲۱۶۶۷۵۲۳۸۹ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ ۱۱۱۴۰۶ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۴۱۵۳ علي جوادي و شريک ۲۲۴
۳۳۹۸۸۱۳۵ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ ۲۴۱۷۶۴ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۱۲۰۱ علي زارعي و شريک ۲۲۵
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ ۳۴۱۳۶۱ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۳۴۹۴۵ عليرضا ميرزايي و شركا ۲۲۶
۶۶۰۰۹۸۴۹ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ ۱۹۸۹۲۵ تهران تهران نوع اول تهران ۳۸۷۱۰۴ علي اصغر باقرزاده و شرکا ۲۲۷
۶۶۷۰۱۲۱۲ ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ ۱۱۲۵۵۴ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۲۷۶۸۹ علي اصغرجوانيان و شرکا ۲۲۸
۸۸۶۲۰۶۵۱ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ ۵۴۳۲۲ تهران تهران نوع اول تهران ۴۰۲۶۰۵ علي اکبر اسپهبدي و شرکا ۲۲۹
۶۶۷۲۱۸۱۷ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ ۶۴۷۸۳ تهران تهران نوع اول تهران ۳۴۴۵۷۲ علي عظيمي  وشرکا ۲۳۰
۰۲۱-۴۴۱۴۳۲۹۸ ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ ۱۱۲۵۹۸ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۸۸۷۵ علي مددخاني و شرکاء ۲۳۱
۰۲۱۴۴۴۹۹۲۰۱ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ ۳۷۷۰۷ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۳۰۷۶۳ غلامرضا اسماعيل زاده و شرکا ۲۳۲
۶۶۷۵۰۳۴۸-۶۶۷۰۰۶۴۶ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ ۸۸۷۵۴ تهران تهران نوع اول تهران ۳۳۶۱۲۰ فرج تبريزي و شرکا ۲۳۳
۳۳۹۶۰۳۰۰ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ ۱۰۴۷۰۱ تهران تهران نوع دوم تهران ۲۹۸۸۴۵ فرخ زاده و شرکا ۲۳۴
۲۲۰۱۳۱۳۸ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ ۲۹۸۶۷۲ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۳۹۱۴۵ فريبرز  کمالي ۲۳۵
۲۷۱۵۷-۲۲۴۴۴۵۷۴ ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ ۳۳۰۸ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۳۸۶۶۹ فريده صمديزاد و شرکاء ۲۳۶
۲۲۷۲۳۵۴۹-۲۲۷۲۳۵۵۶ ۱۳۹۰/۰۴/۲۳ ۹۲۸۲۲ تهران تهران نوع اول تهران ۲۴۵۴۰۰ فلاطون زاده و شرکا ۲۳۷
۰۲۱۵۵۵۷۴۰۰۹ ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ ۱۰۵۴۹۰ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۳۱۱۱۷ کاظم حيدرزاده و شرکا ۲۳۸
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ۳۵۶۷۵۲ تهران تهران نوع اول تهران ۳۵۶۷۵۲ کاظم محمودي و شرکا ۲۳۹
۶۶۷۱۱۷۴۳ ۱۳۹۰/۰۴/۱۹ ۸۹۰۵۳ تهران تهران نوع اول تهران ۳۷۲۹۱۰ کلهر و شرکاء ۲۴۰
۸۸۷۰۸۹۵۰ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ ۲۱۵۴۹۷ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۰۴۳۱ کيومرث بند عبدي ۲۴۱
۶۶۷۳۷۱۴۰-۴۱ ۱۳۹۱/۰۳/۰۳ ۵۵۱۱۵ تهران تهران نوع اول تهران ۳۱۲۸۸۲ گلپريان و شرکا ۲۴۲
۸۸۳۰۱۲۸۹ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۶۲۸۹۲ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۱۶۰۱ لطيف و داوريار ۲۴۳
۵۵۵۷۶۳۴۹-۵۱ ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ ۲۷۹۱۱۶ تهران تهران نوع اول تهران ۲۵۳۹۷۹ لواساني و شرکا ۲۴۴
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ ۶۹۹۷۴ تهران تهران نوع اول تهران ۴۲۱۰۰۱ مبين صادقي و شرکا ۲۴۵
۸۸۶۷۵۶۰۵-۶ ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ ۲۴۴۳۶۷ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۱۵۶۹ مجيد پارسايي مرام و شرکا ۲۴۶
۰۲۱۸۸۲۰۳۴۵۶ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ ۳۱۱۴۲ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۴۹۲۳ مجيد ايپکچي و شريک ۲۴۷
۶۶۷۵۰۷۴۵ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ۲۷۹۹۴۲ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۰۷۳۴۴ مجيد رمضاني و شرکا ۲۴۸
۴۴۱۶۷۰۷۸ ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ ۱۸۴۰۰۶ تهران تهران نوع اول تهران ۳۶۹۸۸۹ محسن صحرانورد وشرکا ۲۴۹
۶۶۷۱۴۲۲۳-۶۶۷۲۵۵۸۵ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ ۲۷۵۳۳ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۱۶۴۶۸ محمد بهزاد راد وشرکاء ۲۵۰
۸۸۹۹۱۱۹۵-۷ ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ ۲۷۹۹۴۲ تهران تهران نوع اول تهران ۳۸۰۸۴۱ محمد درخشان نژاد و شرکا ۲۵۱
۰۲۱۸۸۹۶۹۲۷۳ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ ۳۵۰۹۸۹ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۴۲۸۱ محمد رضا جهان بيگلري و شرکا ۲۵۲
۶۶۷۰۳۴۱۴ ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ۳۲۶۱۰۳ تهران تهران نوع اول تهران ۴۱۸۸۴۰ محمد رهبر نيا و شرکا ۲۵۳
۸۸۳۴۲۵۴۱-۳ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ ۵۹۰۵۵ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۷۶۷۲۸ محمد زاغي و شرکاء ۲۵۴
۲۲۵۷۳۳۵۷ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۳۰۶۲۸۴ تهران تهران نوع اول تهران ۳۴۰۵۹۰ محمد کيال و شرکا ۲۵۵
۸۸۴۲۰۵۳۵- ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ ۱۰۳۴۷۱ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۹۲۲۱ محمدرضا قراخانلو و شرکا ۲۵۶
۰۲۱۲۲۵۸۳۶۳۱ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ ۲۹۸۳۴۱ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۳۶۷۴۹ محمدرضا قنبري ناييني و شرکاء ۲۵۷
۵۵۶۱۶۵۳۵ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ ۱۱۶۲۴۳ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۶۸۲۳۵ محمدرضاسروري و شركاء ۲۵۸
۲۲۸۹۶۹۱۹ ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ ۴۳۱۸۲ تهران تهران نوع اول تهران ۲۱۵۵۲۷ محمدي زرين وشرکا ۲۵۹
۸۸۴۲۸۴۷۵ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ۳۵۸۰۴۱ تهران تهران نوع اول تهران ۳۹۷۶۶۵ محمود رضا فرجي و شرکا ۲۶۰
۲۲۷۴۱۱۷۷ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ ۲۷۰۹۸۰ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۰۰۰۷ مستانه محبتي و شرکاء ۲۶۱
۸۸۳۸۳۸۰۰ ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ ۱۴۸۰۳۴ تهران تهران نوع دوم تهران ۲۵۲۳۵۲ مسعود رضايي و شرکا ۲۶۲
۶۶۷۵۷۱۶۶ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ ۳۱۹۶۷۲ تهران تهران نوع اول تهران ۴۰۲۴۱۹ مشايخ ـ خسرواني و شرکا ۲۶۳
۶۶۷۲۳۸۳۹ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ ۱۸۶۸۶۸ تهران تهران نوع اول تهران ۳۷۰۵۲۵ مشيرزاده و شرکاء ۲۶۴
۰۹۱۲۱۱۸۰۰۳۷ ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ ۴۳۱۹۳۹ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۳۱۹۳۹ مصطفي اقبال بهبهاني و شرکاء ۲۶۵
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ ۲۱۵۱۲۶ تهران تهران نوع اول تهران ۴۲۹۴۱۱ معقول زاده و شرکا ۲۶۶
۶۶۷۰۰۲۹۴ ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ ۲۵۶۴۲۷ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۴۶۹۰۷ ملي ايران ۲۶۷
۲۳۲۶-۲۲۷۰۵۱۹۲ ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ ۲۳۳۶۰۴ تهران تهران نوع دوم تهران ۲۵۴۵۲۹ منصور زرين قلم  وشرکا ۲۶۸
۳-۸۸۴۸۷۰۰۱ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ ۱۸۳۴۹۸ تهران تهران نوع اول تهران ۴۲۸۶۷۱ منصوره کثيري و شريك ۲۶۹
۸۸۶۱۷۵۲۸-۹ ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ ۵۰۴۳۴ تهران تهران نوع اول تهران ۳۳۹۹۸۹ مومني طاهري وشرکا ۲۷۰
۷۷۶۲۴۷۷۰ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ ۱۰۷۹۰۸ تهران تهران نوع جديد تهران ۴۴۴۱۷۷ مهدي ضرغام پور و شرکاء ۲۷۱
۶۶۹۱۲۴۰۸ ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ ۲۱۰۹۶۰ تهران تهران نوع اول تهران ۳۹۴۹۸۸ مهدي صياديان و شرکا ۲۷۲
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ ۱۱۲۵۴۰ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۶۳۴۵ مهرداد لقازي آشتياني و شرکاء ۲۷۳
۸۸۰۰۰۷۲۲ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ ۲۱۵۱۰۷ تهران تهران نوع اول تهران ۴۲۸۸۵۳ مهرناز فريدوني و شرکا ۲۷۴
۲۲۷۰۵۴۵۲ ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ ۳۲۳۹۳ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۷۹۹۳۰ مهسا پروازي مقدم و شرکاء ۲۷۵
۸۹۳۲۰ ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ ۱۴۵۷۰۲ تهران تهران نوع اول تهران ۳۷۴۵۰۶ مهيار زاهدي و شرکاء ۲۷۶
۲۷۱۵۰ ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ ۱۰۵۵۲۸ تهران تهران نوع جديد تهران ۲۱۷۵۷۴ مير لشگري وشرکا ۲۷۷
۰۲۱۸۸۰۵۹۲۰۱ ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ ۳۷۵۱۵ تهران تهران نوع جديد تهران ۳۶۷۱۲۷ ناصرافشار وشرکاء ۲۷۸
۲۶۲۰۲۸۰۱ ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ ۲۹۴۲۵ تهران تهران نوع اول تهران ۳۰۰۷۵۸ نخ فروش و شرکا ۲۷۹
۲۲۰۸۲۴۶۰ ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ ۱۶۸۸۲۵ تهران تهران نوع اول تهران ۴۲۶۰۸۶ نساء شعباني وشرکاء ۲۸۰
۰۲۱۸۷۱۶۸ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۳۰۶۲۸۹ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۱۳۸۷ وحيد فرح آبادي و شرکا ۲۸۱
۸۸۵۰۶۰۳۰-۸۸۵۰۴۲۱۱ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ ۱۱۴۲۳۰ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۶۹۷۹۸ وحيد وطني و شرکاء ۲۸۲
۸۸۲۰۸۰۷۰ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ ۱۲۸۹۵۷ تهران تهران نوع دوم تهران ۳۰۲۶۱۰ يزدي و شرکا ۲۸۳
۸۸۴۰۶۲۵۰ ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ ۲۸۳۳۷۸ تهران تهران نوع اول تهران ۴۳۱۳۲۱ يوسف کاوسي و شرکا ۲۸۴
۵۵۹۳۳۶۷۶ ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ ۳۲۹۰۴۷ ري تهران نوع اول تهران ۴۰۵۷۲۶ فرهاد صابونيها و شريک ۲۸۵
۲۲۹۲۷۳۴۰ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ ۷۵۶۰۸ شميرانات – تجريش تهران نوع جديد شميرانات – تجريش ۴۷۰۶۰۱ حسين نجف زاده و شرکاء ۲۸۶
۰۳۸۱۳۳۸۰۰۰۱ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ ۵۴۳۸۷ شهرکرد چهارمحال بختياري نوع اول شهرکرد ۱۰۷۶۴ داريوش محمودي و شرکا ۲۸۷
۲۲۲۷۴۰۵ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ ۱۰۴۴۹۴ شهرکرد چهارمحال بختياري نوع اول شهرکرد ۵۲۴۱ دهکردي وشرکا ۲۸۸
۰۶۱۵۴۳۴۶۲۵۲ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ ۲۳۴۳۲۹ بيرجند خراسان جنوبي نوع اول بيرجند ۴۵۲۶ عليرضا شهپر و شرکا ۲۸۹
۰۵۲۹۴۲۵۷۳۴۳ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۶۲۱۷۰ تايباد خراسان رضوي نوع اول تايباد ۴۷۲ حسيني و شرکا تايباد ۲۹۰
۰۹۱۵۱۳۳۵۰۴۷-۰۵۳۱۲۲۴۸ ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ ۱۰۸۳۲۱ تربت حيدريه خراسان رضوي نوع اول تربت حيدريه ۲۵۹۱ مهدي درستي و شرکاء ۲۹۱
۲۶۵۷۰۰۱ ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ ۱۴۳۰۵۳ سبزوار خراسان رضوي نوع اول سبزوار ۲۳۴۰ علي اکبر خسروجردي و شرکا ۲۹۲
۷۲۵۸۴۱۹ ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ ۹۴۴۲۹ گناباد خراسان رضوي نوع اول گناباد ۶۵۲ باصري باغسياه و شرکا ۲۹۳
۸۵۳۳۴۷۷-۸۵۳۳۴۳۸ ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ ۲۷۴۴۱ مشهد خراسان رضوي نوع اول مشهد ۲۴۴۶۶ بقائي وشرکا ۲۹۴
۲۲۲۷۵۳۱-۲۲۲۲۲۱۲ ۱۳۸۹/۰۹/۱۶ ۲۰۲۷۷۸ مشهد خراسان رضوي نوع اول مشهد ۳۵۶۲۶ جلائيان ساماني و شرکا ۲۹۵
۰۵۱۱۲۲۱۱۱۸۱-۲ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۳۰۶۲۷۴ مشهد خراسان رضوي نوع اول مشهد ۸۳۸ خواجه و شرکا ۲۹۶
۰۵۱۳۸۵۴۹۳۱۶ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ ۳۱۴۹۳۱ مشهد خراسان رضوي نوع اول مشهد ۲۰۵۹۹ سزاوار و شرکا ۲۹۷
۰۵۱۱۲۲۱۹۶۲۷-۸ ۱۳۹۲/۰۳/۰۴ ۶۱۳۹۳ مشهد خراسان رضوي نوع اول مشهد ۴۱۴۸۸ سعيد بهادري و شرکا ۲۹۸
۰۵۱۱۶۰۶۱۰۲۹ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ ۸۸۷۴۸ مشهد خراسان رضوي نوع اول مشهد ۳۸۸۹۰ سنجري باجگيران و شرکاء ۲۹۹
۸۴۵۳۲۰۲ ۱۳۹۰/۰۴/۱۹ ۸۸۹۹۰ مشهد خراسان رضوي نوع اول مشهد ۳۵۶۳۵ قليزاده و شرکا ۳۰۰
۰۵۱۱۲۲۸۴۵۰۰ ۱۳۹۲/۰۲/۰۵ ۲۷۴۳۸ مشهد خراسان رضوي نوع اول مشهد ۳۹۷۶۴ محسن محمد زاده و شرکاء ۳۰۱
۰۵۱۱۸۵۴۹۰۵۷ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ ۷۲۳۸۳ مشهد خراسان رضوي نوع اول مشهد ۳۶۷۲۲ محمود صحرابيگي و شرکا ۳۰۲
۰۵۱۱۲۲۸۳۹۰۰ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ ۲۲۶۹۱۷ مشهد خراسان رضوي نوع دوم مشهد ۳۸۷۶۲ محمود يعقوبي وشرکا ۳۰۳
۰۶۱۱۳۷۸۰۹۹۱-۳۷۹۱۲۹۶ ۱۳۹۱/۱۲/۰۳ ۳۲۵۷۱۶ اهواز خوزستان نوع اول اهواز ۳۷۷۷۰ فواد منشيدي و شرکاء ۳۰۴
۰۶۱۱۳۳۸۷۳۱۷-۲۰ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ ۲۱۵۱۱۶ اهواز خوزستان نوع اول اهواز ۳۶۸۹۹ نيک بخت و شرکا ۳۰۵
۰۶۱۵۳۲۴۲۴۸۱ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۹۱۰۸۳ آبادان خوزستان نوع جديد آبادان ۳۲۸۲ آگاه وشرکا ۳۰۶
۲۲۲۳۰۸۰ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ ۱۹۵۷۸۷ آبادان خوزستان نوع دوم آبادان ۳۳۳۴ بيرقي وشرکا ۳۰۷
۰۷۶۱۲۵۳۶۲۸۴ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ ۳۱۰۳۲۸ آبادان خوزستان نوع اول آبادان ۴۳۸۸ مجيدي و شرکا ۳۰۸
۰۶۷۱۳۳۲۵۰۵۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۴۱۱۴۱ بهبهان خوزستان نوع جديد بهبهان ۲۵۸۹ صرافي بهزاد غلامي و شرکا ۳۰۹
۰۶۱۵۳۵۱۳۲۰۶ ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ ۱۱۲۵۷۳ خرمشهر خوزستان نوع اول خرمشهر ۲۵۹۵ فهمي و شرکا ۳۱۰
۰۶۱۲۶۲۱۲۱۵۰ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ ۳۱۰۲۲۴ شوشتر خوزستان نوع اول شوشتر ۳۵۶۳ محمد حسين افضلان و شرکاء ۳۱۱
۰۲۴۱۴۲۴۳۲۳۱ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ ۲۳۷۷۰ زنجان زنجان نوع اول زنجان ۹۹۴۷ ترابي و ساعتي مقدم و شرکاء ۳۱۲
۳۲۲۵۵۷۵-۳۲۲۵۵۷۳ ۱۳۹۱/۰۸/۱۷ ۲۱۶۸۵۷ زنجان زنجان نوع اول زنجان ۶۰۰۵ نباتچيان وشرکا ۳۱۳
۲۲۲۵۱۵۶ ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ ۲۱۶۱۶۰ ايرانشهر سيستان و بلوچستان نوع اول ايرانشهر ۵۸۷ دلمرادزهي و شرکا ۳۱۴
۰۵۴۵۲۲۲۰۲۲۰ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ ۲۸۱۱۹۷ چابهار سيستان و بلوچستان نوع اول چابهار ۱۱۸۴ لشکران زهي و شرکا ۳۱۵
۷-۸۸۱۰۲۶۹۵ ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ ۴۳۵۴۰ چابهار سيستان و بلوچستان نوع جديد منطقه آزاد چابهار ۱۷۹۳ ليلا ميرزايي و شرکا ۳۱۶
۲۲۲۲۵۴ ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ ۱۳۲۳۱۵ زاهدان سيستان و بلوچستان نوع اول زاهدان ۲۷۹۷ اردوئي جوان و شرکا ۳۱۷
۳۲۱۸۳۵۲ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ ۱۰۶۳۷۱ زاهدان سيستان و بلوچستان نوع اول زاهدان ۲۷۶۹ اميررحيمي  وشرکا ۳۱۸
۳۲۲۴۷۲۴-۳۲۲۴۷۲۵ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷ ۲۶۲۷۹۹ زاهدان سيستان و بلوچستان نوع اول زاهدان ۴۴۴۵ انورالسادات شهنوازي تاج و شرکا ۳۱۹
۰۵۴۱۳۲۱۴۵۱۳ ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ ۲۴۷۲۱۲ زاهدان سيستان و بلوچستان نوع اول زاهدان ۲۷۵۲ شهنوازي تاج وشرکا ۳۲۰
۰۵۴۱۳۲۵۰۴۴۰-۲ ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ ۱۱۳۷۵۲ زاهدان سيستان و بلوچستان نوع اول زاهدان ۴۹۳۸ غلام سروربريچي صفا و شرکاء ۳۲۱
۳۲۲۱۶۲۹ ۱۳۸۹/۰۹/۱۴ ۲۰۰۳۴۹ زاهدان سيستان و بلوچستان نوع اول زاهدان ۴۳۰۸ کريم ريگي و شرکا ۳۲۲
۰۵۴۸۵۲۴۱۰۵۹ ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ ۱۶۸۵۶۰ سراوان سيستان و بلوچستان نوع اول سراوان ۵۸۹ شهمراد دليري و شرکاء ۳۲۳
۵۴۵۶۲۴۲۰۷۸ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ ۱۱۸۷۰۶ سرباز – راسک سيستان و بلوچستان نوع اول سرباز – راسک ۱۰۰ شرکت تضامني مزارزئي وشرکا ۳۲۴
۶۶۷۰۹۵۹۲ ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ ۶۳۶۴۵ منطقه آزاد چابهار سيستان و بلوچستان نوع دوم منطقه آزاد چابهار ۱۳۱۶ آقاجوني و شرکا منطقه آزادچابهار ۳۲۵
۵۵۵۹۸۱۰۱-۵۵۵۹۸۱۱۶ ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ ۱۶۳۹۱ منطقه آزاد چابهار سيستان و بلوچستان نوع دوم منطقه آزاد چابهار ۱۴۶۹ بهمن نوبخت و شرکاء ۳۲۶
۴۴۴۴۴۵۶ ۱۳۹۱/۰۴/۱۰ ۹۰۳۷۹ منطقه آزاد چابهار سيستان و بلوچستان نوع دوم منطقه آزاد چابهار ۱۰۴۴ حشمتي وشرکا ۳۲۷
۸۸۳۱۷۶۵۰ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ ۲۳۴۳۳۰ منطقه آزاد چابهار سيستان و بلوچستان نوع دوم منطقه آزاد چابهار ۱۲۷۸ فرهمندي و شرکا چابهار ۳۲۸
۰۵۴۵۴۴۴۳۴۹۲ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ ۱۸۶۹۹۶ منطقه آزاد چابهار سيستان و بلوچستان نوع دوم منطقه آزاد چابهار ۱۵۸۰ محمدرضا انصاري و شرکا ۳۲۹
۰۹۱۲۸۷۰۷۵۰۵ ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ ۱۱۲۶۱۷ منطقه آزاد چابهار سيستان و بلوچستان نوع دوم منطقه آزاد چابهار ۱۷۸۰ مردان نوبخت و شرکا منطقه آزاد چابهار ۳۳۰
۰۹۱۷۱۹۲۲۴۰۰ ۱۳۹۲/۰۲/۱۲ ۳۴۶۵۵ جهرم فارس نوع اول جهرم ۶۷۱ فرجينژاد وشرکا ۳۳۱
۰۷۱۱-۲۳۳۴۸۱۳ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۱۰۸۴۴۲ شيراز فارس نوع جديد شيراز ۳۷۶۴۷ پريسا سادون و شرکا ۳۳۲
۲۳۵۶۹۳۰ ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ ۱۴۵۷۲۴ شيراز فارس نوع اول شيراز ۲۶۸۶۰ پيمان پشام  وشرکا ۳۳۳
۰۷۱۱۶۲۴۹۹۶۷ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۶۳۰۶۱ شيراز فارس نوع اول شيراز ۳۶۳۱۸ جليل ميرزائي و شرکاء ۳۳۴
۲۳۳۳۳۷۰ ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ ۱۷۴۷۲۵ شيراز فارس نوع دوم شيراز ۱۶۵۳۹ سادون و شرکا ۳۳۵
۰۷۱۱۲۲۲۲۹۹۹ ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ ۱۲۳۹۹۸ شيراز فارس نوع اول شيراز ۲۸۴۴۴ شهاب زنوبي وشرکا ۳۳۶
۲۲۲۷۲۵۸ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۳۰۶۲۹۱ شيراز فارس نوع اول شيراز ۱۸۰۴۶ عبدالمطلب رنجبر وشرکا ۳۳۷
۰۷۱۳۲۳۰۶۸۷۱ ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ ۷۵۷۳۲ شيراز فارس نوع جديد شيراز ۳۷۵۱۵ علي اصغر عليزاده و شرکاء ۳۳۸
۲۲۲۳۰۹۲ – ۲۲۲۳۷۵۱ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ ۱۳۷۱۶۷ شيراز فارس نوع جديد شيراز ۱۷۸۲۳ قاسمي فرد وشرکا ۳۳۹
۰۷۱۱۷۵۳۴۸۹۴ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ ۱۰۳۴۷۲ شيراز فارس نوع اول شيراز ۳۷۳۱۴ محمود دهقان و شرکا ۳۴۰
۰۷۱۳۲۲۴۱۲۵۰ ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ۲۸۱۳۸۰ شيراز فارس نوع دوم شيراز ۱۷۹۷۳ مريم دشتي زاده وشرکاء ۳۴۱
۲۲۳۶۱۴۵ ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ ۴۳۸۹ کازرون فارس نوع اول کازرون ۷۸۶ کريمي و شرکا ۳۴۲
۳۳۳۸۸۲۰-۵۰ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ ۲۷۵۲۰۶ لارستان – لار فارس نوع دوم لارستان – لار ۷۳۰ موغلي و شرکا ۳۴۳
۳۳۵۸۷۳۵ ۱۳۹۱/۰۱/۱۹ ۸۳۰۱ قزوين قزوين نوع اول قزوين ۸۰۵۴ دانشي وشرکا ۳۴۴
۳۳۳۵۹۳۱ ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ ۱۳۳۷۹۷ قزوين قزوين نوع اول قزوين ۶۹۶۱ شريفي و شرکا ۳۴۵
۳۳۳۳۷۸۱ ۱۳۹۱/۰۳/۲۰ ۶۸۴۰۶ قزوين قزوين نوع اول قزوين ۸۰۵۳ عبدالخالقي وشرکا ۳۴۶
۰۲۵۱۷۷۵۵۵۰۲ ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ ۷۴۳۳۲ قم قم نوع دوم قم ۵۳۷۸ ابوالفضل احمدي وشرکا ۳۴۷
۰۲۵۱۷۷۰۱۷۱۱-۲ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۲۶۵۵۳۹ قم قم نوع اول قم ۹۹۷۰ برادران اشعري وشرکا ۳۴۸
۷۷۳۷۰۲۷-۷۷۳۶۱۱۹ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ ۳۱۸۳۵۴ قم قم نوع اول قم ۹۹۰۴ حمايتيان و شرکا ۳۴۹
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ ۷۹۶۸۵ قم قم نوع جديد قم ۵۵۶۶ سارا غروي وشرکا ۳۵۰
۷۷۵۱۵۳۸ ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ ۱۰۵۱۵۲ قم قم نوع اول قم ۸۰۳۲ عظيمي و شرکا ۳۵۱
۰۹۱۲۵۵۱۰۳۵۱-۰۲۵۱۲۹۲۸ ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ ۶۲۲۳۱ قم قم نوع اول قم ۱۲۰۱۷ محمد رضا ميرزايي و شرکا ۳۵۲
۷۸۳۴۹۸۸ ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ ۱۰۵۱۱۴ قم قم نوع جديد قم ۸۸۲۵ واعظ زاده و شرکا ۳۵۳
۰۸۷۵۴۲۳۶۰۵۰ ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ ۱۲۸۸۶۰ بانه كردستان نوع اول بانه ۴۴۴ صرافي کريم پناه و شرکا ۳۵۴
۰۸۷۵۴۲۴۵۷۷۳-۴ ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ ۱۸۴۵۷ بانه كردستان نوع دوم بانه ۲۸۴ ويسي وشرکا ۳۵۵
۰۸۷۴۳۲۳۴ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ ۲۳۸۵۰۲ سقز كردستان نوع اول سقز ۱۴۶۲ بهروز فاروقي و شرکا ۳۵۶
۰۸۷۴۳۲۲۰۰۵۰ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ ۱۵۲۵۳۲ سقز كردستان نوع اول سقز ۱۳۰۱ محمد صديق غلامي و شرکا ۳۵۷
۲۲۶۷۲۷۷ ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ ۷۱۹۳ سنندج كردستان نوع اول سمنان ۴۴۴۹ برازنده وشرکا ۳۵۸
۲۲۶۴۵۲۵ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ ۲۷۷۱۱۵ سنندج كردستان نوع اول سمنان ۴۰۷۳ حسين بينا وشرکا ۳۵۹
۰۸۷۱۳۲۴۲۰۴۲ ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ ۱۳۷۱۴۳ سنندج كردستان نوع اول سنندج ۷۶۴۳ شرکت تضامني فوزي صمد نژاد و شرکاء ۳۶۰
۰۸۷۱۳۲۳۱۶۲۷ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ ۱۱۴۲۲۸ سنندج كردستان نوع اول سنندج ۷۲۵۲ فرجاد صادقي و شرکاء ۳۶۱
۳۳۰۲۲۲۶ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ ۱۱۴۸۹۱ مريوان كردستان نوع اول مريوان ۷۴۶ پژوهي و شرکا ۳۶۲
۰۸۷۵۳۳۰۴۴۳۶ ۱۳۹۱/۰۳/۱۸ ۶۷۴۳۱ مريوان كردستان نوع اول مريوان ۸۲۴ اخترونيک روا و شرکاء ۳۶۳
۲۱۸۴۵ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ ۱۵۱۴۱۶ مريوان كردستان نوع اول مريوان ۴۰۵ دژکام و شرکا ۳۶۴
۰۸۷۱۳۲۳۷۳۰۲ ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ ۲۶۹۵۱۴ مريوان كردستان نوع اول مريوان ۹۱۸ محمد جلالي و شرکا ۳۶۵
۰۸۷۵۳۲۲۰۴۴۴-۳۲۲۲۲۴۹ ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ ۳۲۷۸۱۳ مريوان كردستان نوع دوم مريوان ۶۵۴ مختار و واليد و صالح و شرکا ۳۶۶
۰۳۹۱۵۲۳۲۳۴۱ ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ ۳۳۱۷۱ رفسنجان كرمان نوع اول رفسنجان ۱۷۲۸ عليرضا مرتضوي و شرکا ۳۶۷
۰۳۴۵۳۲۲۸۰۷۴ ۱۳۹۲/۰۲/۰۲ ۲۳۷۸۲ سيرجان كرمان نوع اول سيرجان ۳۳۱۷ منصور باراني و شرکاء ۳۶۸
۰۳۵۴۲۶۵۳۲۴۸۶ ۱۳۹۱/۰۳/۱۸ ۶۷۷۲۱ کرمان كرمان نوع اول کرمان ۸۲۵۵ جاوداني و شرکا ۳۶۹
۳۳۲۹۱۷۷ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ ۳۱۱۳۰ کرمان كرمان نوع اول کرمان ۶۷۰۲ زيدآبادي وشرکا ۳۷۰
۸۳۴۲۲۲۳۰۲۴ ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ ۷۵۵۳۲ قصرشيرين كرمانشاه نوع اول قصرشيرين ۶۴۴ ايرج کرمي و شريک ۳۷۱
۴۲۲۴۷۱۵ ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ ۱۳۱۳۲۱ قصرشيرين كرمانشاه نوع اول قصرشيرين ۴۰۹ آقائي وشرکا ۳۷۲
۱۳۹۰/۰۶/۱۹ ۱۴۱۳۹۴ قصرشيرين كرمانشاه نوع اول قصرشيرين ۵۶۰ پرويز صيد محمدي و شرکاء ۳۷۳
۰۹۱۸۳۳۵۰۴۱۱ ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ ۳۴۳۰۴۲ قصرشيرين كرمانشاه نوع اول قصرشيرين ۶۴۱ جهانگير تيموري و شرکا ۳۷۴
۰۸۳۱۸۲۳۸۴۶۷ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ ۱۰۶۴۵۱ قصرشيرين كرمانشاه نوع اول قصرشيرين ۵۸۷ سيد جواد جاسمي و شرکا ۳۷۵
۰۸۳۱۸۲۵۶۶۴۸ ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ ۳۲۴۶۹۷ قصرشيرين كرمانشاه نوع اول قصرشيرين ۶۳۹ عزيز رحماني و شرکا ۳۷۶
۰۹۱۲۳۹۵۲۴۴۰ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ ۱۲۵۴۳۷ قصرشيرين كرمانشاه نوع اول کرمانشاه ۶۴۷ قباد بيگ زاده و شرکاء ۳۷۷
۰۸۳۴۲۲۲۴۲۹۰ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ ۳۵۶۸۷۷ قصرشيرين كرمانشاه نوع اول قصرشيرين ۶۳۸ محسن پورشرف و شرکاء ۳۷۸
۰۸۳۵۴۳۴۲۰۵۳ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ۱۰۸۴۲۹ قصرشيرين كرمانشاه نوع جديد قصرشيرين ۵۵۰ نريمان بختياري وشرکا ۳۷۹
۷۲۱۳۹۸۵ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ ۲۸۴۱۱۱ کرمانشاه كرمانشاه نوع اول صحنه ۱۱۱۵۹ محمدمرادمحمدي وشرکا ۳۸۰
۷۲۳۷۷۳۲ ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ ۱۱۸۹۳۴ کرمانشاه كرمانشاه نوع اول کرمانشاه ۱۵۱۶۸ هژير صحرايي وشرکا ۳۸۱
۴۲۲۹۵۹۶-۴۲۲۷۷۶۷ ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ ۲۴۸۳۵۷ بندرترکمن گلستان نوع اول بندرترکمن ۷۷۰ کريمي و شرکا ۳۸۲
۵۵۳۱۳۲۴ ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ ۲۳۳۵۳۱ گرگان گلستان نوع اول گرگان ۶۸۲۳ سيدصفوي و شرکا ۳۸۳
۲۳۲۱۹۲۹ ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ ۲۲۶۹۵۹ گرگان گلستان نوع دوم گرگان ۵۰۲۰ صادق پور پوريا وشرکا ۳۸۴
۲۲۲۹۷۳۳ ۱۳۹۱/۰۸/۲۲ ۲۲۱۷۳۹ گنبدکاووس گلستان نوع اول گنبدکاووس ۳۲۲۱ محمد علي چراغي وشرکا ۳۸۵
۰۱۷۲۲۲۹۳۷۲۲ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹ ۵۳۳۰۹ گنبدکاووس گلستان نوع دوم گنبدکاووس ۳۶۱۵ مداح وشرکا ۳۸۶
۰۱۳۴۴۸۱۰۸۳۱ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ ۳۱۵۶۴۰ آستارا گيلان نوع اول آستارا ۱۲۹۰ تيموريان و شرکا ۳۸۷
۰۱۸۲۵۲۱۹۹۰۴ ۱۳۹۱/۰۵/۰۲ ۱۱۳۰۷۸ آستارا گيلان نوع اول آستارا ۱۰۹۳ صالحي و شرکا ۳۸۸
۰۱۸۱۴۲۴۷۵۷۰-۸۰ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ ۱۶۷۴۵۵ بندرانزلي گيلان نوع اول بندرانزلي ۳۱۲۴ محمدعلي برادران صنعتگر و شرکاء ۳۸۹
۰۱۳۱۲۲۶۳۴۴۵ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ۳۰۰۶۸۰ رشت گيلان نوع جديد رشت ۱۸۱۶۵ نادر محمودي اندبيلي و شرکا ۳۹۰
۲۲۳۷۰۰۷ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ ۱۲۵۴۲۹ لاهيجان گيلان نوع اول لاهيجان ۱۱۶ حجت رهبر مهر پور و شرکا ۳۹۱
۲۲۵۸۰۱۰-۱۱ ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ ۱۶۴۸۸۳ آمل مازندران نوع اول آمل ۲۸۶۴ محمدي وشرکا ۳۹۲
۳۲۶۹۵۴۵-۰۱۱۱ ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ ۱۰۹۹۲۲ بابل مازندران نوع اول بابل ۶۹۵۳ آزاده شعبانپور و شرکاء ۳۹۳
۰۱۱۱۲۲۹۲۱۴۳ ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ ۱۷۱۷۹۸ بابل مازندران نوع اول بابل ۵۸۸۹ حسيني لقب و شرکا ۳۹۴
۰۱۹۲۴۲۳۲۱۶۲ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ ۱۵۱۰۹۶ تنکابن مازندران نوع اول تنکابن ۲۰۹۰ جنتي و شرکاء ۳۹۵
۳۲۶۸۴۵۸-۵۹ ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ ۳۳۲۸۶۰ ساري مازندران نوع دوم ساري ۵۹۰۵ بخشي وشرکا ۳۹۶
۰۱۲۳۳۲۳۷۶۵۰ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱ ۸۰۸۷۹ قائم شهر مازندران نوع اول قائم شهر ۴۳۱۹ مزدا مقيمي و شرکا ۳۹۷
۳۲۳۳۱۲۳ ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ ۱۸۴۹۰۹ نوشهر مازندران نوع اول نوشهر ۱۷۸۷ جوادي وشرکا ۳۹۸
۰۱۹۱۲۱۴۲۸۶۴ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ۳۵۵۷۷۴ نوشهر مازندران نوع اول نوشهر ۲۱۴۱ سعيد شير محمدي و شرکا ۳۹۹
۰۸۶۱۳۱۳۲۹۳۸ ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ ۱۰۵۶۲۶ اراک مركزي نوع اول اراک ۹۹۸۰ قدرت اله بيگلري و شرکاء ۴۰۰
۰۸۶۱۲۲۴۷۷۲۷ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ ۲۷۲۹۷۵ اراک مركزي نوع اول اراک ۶۸۶۶ مددي وشرکا ۴۰۱
۰۷۶۴۳۲۲۱۸۱۸ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ ۲۷۳۳۸۲ بستک هرمزگان نوع اول بستک ۱۹۰ پرگر و شرکا ۴۰۲
۱۳۹۱/۱۰/۱۰ ۲۶۹۸۳۸ بندرجاسک هرمزگان نوع اول بندرجاسک ۹۳ ايزدي پور و شرکاء ۴۰۳
۰۷۶۱۲۲۵۲۰۲۰ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ ۲۴۶۶۶۵ بندرعباس هرمزگان نوع جديد بندرعباس ۱۳۸۸۸ شرکت تضامني صفاوکريمي و شرکاء ۴۰۴
۲۲۲۳۳۴۴ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ ۲۹۴۷۳۶ بندرعباس هرمزگان نوع دوم بندرعباس ۶۱۵۶ مجيد ميرزا اسماعيلي وشرکا ۴۰۵
۰۷۶۱۲۲۳۰۳۹۷ ۱۳۹۰/۰۹/۰۵ ۲۰۸۳۲۱ بندرعباس هرمزگان نوع اول بندرعباس ۱۰۲۰۲ ناصر شجاعي و شرکا ۴۰۶
۲۲۲۹۸۲۱-۲۲۳۵۶۵۷ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ ۳۸۶۱۵ بندرعباس هرمزگان نوع دوم بندرعباس ۶۸۸۵ يادگار فرد وشرکا ۴۰۷
۰۷۶۲۲۲۲۴۷۰۲ ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ ۱۶۳۲۷ بندرلنگه هرمزگان نوع اول بندرلنگه ۱۳۰۷ محمد فرجمندي و شرکا ۴۰۸
۰۷۶۴۴۶۲۲۴۳۸ ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ ۲۸۰۵۵۲ پارسيان هرمزگان نوع اول پارسيان ۱۱۶۴ محمد قاسمي و شريک ۴۰۹
۸۸۷۷۵۵۱۴-۸۸۸۸۶۸۴۹ ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۱۲۷۱۵۲ قشم هرمزگان نوع جديد قشم ۴۸۵۸ رضا حيدري رنجبر و شرکاء ۴۱۰
۰۷۶۳۵۲۴۶۱۷۶ ۱۳۹۴/۰۴/۲۵ ۱۰۵۴۹۷ قشم هرمزگان نوع جديد قشم ۴۹۰۸ سيد مجتبي حسيني ۴۱۱
۰۷۶۳۵۲۴۵۴۶۴ ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ ۲۱۵۴۹۱ قشم هرمزگان نوع دوم قشم ۳۰۰۵ شرقي و شرکا ۴۱۲
۰۷۶۳۵۲۴۴۴۱۶ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ ۳۵۴۸۱۰ قشم هرمزگان نوع دوم قشم ۲۹۸۴ صالحي قشمي و شرکا ۴۱۳
۵۲۲۵۶۳۴ ۱۳۹۰/۰۹/۰۵ ۲۰۸۳۰۵ قشم هرمزگان نوع دوم قشم ۸۸۸ محمد بختياران وشرکا ۴۱۴
۰۷۶۳۵۲۷۰۹۱۲ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ ۱۶۳۶۷۹ قشم هرمزگان نوع دوم قشم ۲۹۳۹ محمود فدائي حسيني و شرکا ۴۱۵
۰۷۶۳۵۲۴۰۳۰۵ – ۶ ۱۳۹۱/۰۱/۰۹ ۳۱۲۹ قشم هرمزگان نوع دوم قشم ۲۵۶۳ مهدي ملاحي مسني و شرکا ۴۱۶
۲۵۲۲۶۴۲-۲۵۲۴۴۴۷ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ ۱۱۴۴۶۲ قشم هرمزگان نوع دوم قشم ۲۷۵۳ نعمتي و شرکا ۴۱۷
۰۷۶۴۴۴۲۴۱۳۸ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ ۳۱۳۵۷۴ کيش هرمزگان نوع جديد کيش ۸۲۰۴ احمداميري وشرکا کيش ۴۱۸
۶۶۴۰۴۲۹۵-۶۶۹۶۵۰۴۴ ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ ۴۳۹۰ کيش هرمزگان نوع دوم کيش ۱۱۱۳ تضامني ظفر کيش ۴۱۹
۷۶۴۴۴۵۲۵۷۶ ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ ۴۶۹۲۹ کيش هرمزگان نوع دوم کيش ۸۲۱۸ زينب السادات حشمتي وشرکا کيش ۴۲۰
۶۴۴۴۲۱۰۰ ۱۳۹۲/۰۱/۲۹ ۱۹۷۹۷ کيش هرمزگان نوع دوم کيش ۱۷۵۹ لاري کيش ۴۲۱
۰۲۱۸۸۴۵۱۹۶,۰۲۱۸۸۱۹۲۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ ۸۹۶۹۴ کيش هرمزگان نوع جديد کيش ۱۱۲۴۲ محسن شجاع وشرکا کيش ۴۲۲
۰۷۶۴۴۴۲۳۸۸۸ ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ ۱۲۲۰۷۶ کيش هرمزگان نوع دوم کيش ۸۳۵۱ محمود علي پور و شرکاء ۴۲۳
۴۴۵۲۵۰۰ ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ ۲۸۹۷۰۵ کيش هرمزگان نوع دوم کيش ۳۷۹۱ معين صادقي وشرکا کيش ۴۲۴
۰۷۶۴-۴۴۲۴۶۱۰ ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ ۹۱۴۰۹ کيش هرمزگان نوع جديد کيش ۸۱۵۰ ناقدي نيا وشرکا کيش ۴۲۵
۸۷۹۸۹۴۹ ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ ۳۰۶۲۷۸ کيش هرمزگان نوع دوم کيش ۲۷۷۵ نوري وشرکا ۴۲۶
۰۷۶۴۴۴۵۲۵۲۵ ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ ۱۱۳۰۵۵ کيش هرمزگان نوع دوم کيش ۱۰۵۶۶ وکيلي و شرکا کيش ۴۲۷
۰۷۶۴۲۲۲۲۲۱۸ ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ ۱۱۳۹۴۷ ميناب هرمزگان نوع اول ميناب ۸۸۰ علي حيدري و شرکا ۴۲۸
۸۲۲۱۵۱۵ ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ ۷۲۳۷۶ همدان همدان نوع اول همدان ۵۹۲۰ خاوري وشرکا ۴۲۹
۰۸۱۳۸۲۷۴۲۴۰ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ ۱۴۲۱۹۱ همدان همدان نوع اول همدان ۸۶۴۰ محمدامين دقوقي و شرکا ۴۳۰
۰۳۵۳۲۳۲۷۴۲۳ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ ۹۰۴۲ ميبد يزد نوع جديد ميبد ۸۸۴ مظلوم و شرکا ۴۳۱
۵۲۰۵۵۶۱-۲ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ ۲۴۰۶۴۵ يزد يزد نوع اول يزد ۷۸۶۰ خاکي وشرکا ۴۳۲
۰۳۵۱۵۲۶۱۲۱۳ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ ۱۲۹۱۲۵ يزد يزد نوع جديد يزد ۱۰۲۱۴ سليمي وشرکا ۴۳۳
۱۳۹۱/۰۶/۲۱ ۱۶۱۰۱۱ يزد يزد نوع اول يزد ۱۲۳۸۱ مجيد کاظمي و شرکا ۴۳۴

منبع: سایت بانک مرکزی ایران : https://www.cbi.ir


مطالب مفید: چگونه در استانبول خانه اجاره کنیم؟،  شرایط کار کردن در ترکیه،  مخارج زندگی در استانبول،  درآمد مشاغل در استانبول

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *