صرافی های مجاز بانک مرکزی
تحصیل در خارج از کشور

صرافی های مجاز بانک مرکزی

فهرست صرافی های مجاز بانک مرکزی که مجوز تاسيس و فعاليت آنها توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صادر و تحت نظارت قرار گرفته‌اند، به شرح زیر است.
توجه به اين مهم ضروري است که صرافی هایی نام آنها در فهرست قرار ندارد، داراي مجوز از اين بانک نبوده و مسئوليت ناشي از عملکرد ناصحيح آنها مستقيماً متوجه کساني مي‌شود که به اين موسسات مراجعه داشته‌اند.

لیست صرافی های مجاز بانک مرکزی

شماره تماستاريخ مجوزشماره مجوزشهراستاننوع صرافيمحل ثبتشماره ثبتنام صرافيرديف
۲۲۵۲۵۲۵۱۳۹۰/۰۱/۱۶۴۷۹۵اردبيلاردبيلنوع اولاردبيل۷۸۰۶جنتي وشرکا۱
۱۳۹۱/۰۷/۳۰۱۹۸۹۲۲اردبيلاردبيلنوع دوماردبيل۵۲۰۸جوادي و شرکا۲
۰۴۵۲۳۳۶۵۴۲۰۱۳۹۱/۰۴/۰۶۸۵۵۷۳اردبيلاردبيلنوع جديداردبيل۵۵۹۷صادق گرده وشرکا۳
۰۹۱۴۴۵۲۰۰۷۱۱۳۹۲/۰۴/۳۰۱۲۵۴۵۰بيله سواراردبيلنوع اولبيله سوار۵۸۱وکيل پاکدل جانيار و شريک۴
۰۹۱۲۶۲۷۹۴۹۹۱۳۹۲/۰۴/۰۴۹۴۶۳۴اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۹۷۶۳محمد علي خاني چاهريسه و شرکا۵
۲۲۲۹۶۹۷۱۳۹۰/۰۳/۲۲۶۵۵۷۵اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۳۷۲۵۱اثني عشري و شرکا۶
۰۳۱۱۶۴۱۰۰۰۳۱۳۹۲/۰۲/۰۸۲۹۷۸۷اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۳۳۷۰احسان نيکومرام و شرکا۷
۲۲۲۳۶۱۶۱۳۹۱/۱۲/۰۱۳۲۴۱۰۷اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۲۴۷۹۸باطني وشرکا۸
۰۳۱۱۶۶۴۴۷۲۷-۶۶۱۴۱۱۱۱۳۹۰/۱۲/۱۸۳۰۷۰۷۴اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۳۴۱۸۶تاجمير رياحي و شرکا۹
۶۲۰۰۱۶۰۱۳۹۱/۰۲/۱۶۳۵۵۶۹اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۲۶۰۰۵جهانمردي وشرکا۱۰
۰۳۱۱۶۲۴۳۱۶۴۱۳۹۰/۱۰/۲۸۲۵۸۰۸۰اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۱۱۹۳حبيب اله قاسم پور و شرکاء۱۱
۰۳۱۱۲۳۷۰۳۳۱۱۳۹۲/۰۴/۲۰۱۱۳۹۴۳اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۹۵۲۱حسن فولادگر و شرکا۱۲
۰۳۱۳۶۲۰۴۵۹۷۱۳۹۲/۰۴/۰۴۹۴۱۳۱اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۹۴۸۴حيدر شريفي رناني و شريک۱۳
۰۳۱۳۶۲۶۵۰۹۰۱۳۹۱/۰۲/۰۵۲۵۵۱۵اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۲۷۷۸۵روشندل وشرکاء۱۴
۰۳۱۱۶۳۰۳۸۵۳۱۳۹۱/۱۲/۲۷۳۵۵۲۲۰اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۱۶۰۱سياوش قانعي و شرکا۱۵
۰۳۱۳۲۲۰۹۰۹۰۱۳۹۱/۱۲/۰۲۳۲۴۶۶۱اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۲۲۵۹۳سيدمهدي کلاهدوزان و شرکاء۱۶
۲۲۰۰۶۳۳۱۳۸۹/۱۰/۱۸۲۲۹۱۹۸اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۲۵۹۹۵طهماسبي وشرکا۱۷
۲۲۵۱۶۳۸۱۳۸۹/۰۹/۱۳۱۹۹۱۶۶اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۲۵۸۴۵عقدائي وشرکا۱۸
۶۶۹۸۵۸۳۱۳۹۰/۰۸/۲۱۱۹۶۵۸۲اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۳۸۴۹۴عليرضا اميدقائمي و شرکا۱۹
۰۳۱۱۲۲۲۰۳۸۰-۲۲۰۹۱۱۸۱۳۹۱/۰۸/۲۲۲۲۲۳۳۳اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۲۷۶۴محسن سروش نيا و شرکا۲۰
۶۶۱۲۱۲۵۱۳۹۰/۰۴/۲۲۹۲۷۲۵اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۳۸۹۴۳محمدآرائي وشرکا۲۱
۷۸۶۵۴۶۹-۰۳۱۱۱۳۹۲/۰۴/۰۴۹۴۶۳۰اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۹۷۸۱محمدرضا عراقي نواز و شريک۲۲
۰۳۱۱۶۶۳۵۵۰۱۱۳۹۰/۱۲/۲۱۳۱۰۳۳۱اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۲۹۳۱محمود معتمدي و شرکا۲۳
۲۲۲۲۲۲۵۱۳۹۱/۰۸/۱۰۲۱۰۹۷۴اصفهاناصفهاننوع دوماصفهان۲۵۵۰۹مختارزاده وشرکا۲۴
۳۱۱۲۲۰۳۱۹۰۱۳۹۰/۰۷/۲۴۱۷۰۹۴۹اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۰۹۸۸مهدي برنائي و شرکاء۲۵
۲۲۳۵۱۵۲۱۳۹۲/۰۴/۱۹۱۱۲۵۳۶اصفهاناصفهاننوع اولاصفهان۴۴۰۷۰وحيد آرايي و شرکا۲۶
۰۳۲۱۲۲۴۱۶۰۶۱۳۹۲/۰۲/۱۲۳۴۶۵۱شهرضااصفهاننوع اولشهرضا۹۹۹اهلي و شرکا۲۷
۴۴۴۸۴۴۷۱۳۹۱/۰۵/۱۹۱۳۲۴۵۵کاشاناصفهاننوع اولکاشان۳۰۴۳عطوفي نيا وشرکا۲۸
۰۳۳۲۲۲۵۷۰۹۸۱۳۹۰/۱۱/۲۳۲۸۰۵۵۱نائيناصفهاننوع اولنائين۶۶۲شهرزاد محمدي محمدي و شرکاء۲۹
۰۲۶۱۲۲۶۱۳۷۶-۷۱۳۹۱/۰۲/۱۹۳۹۵۰۶کرجالبرزنوع اولکرج۱۸۸۰۵چپردارو شرکا۳۰
۰۲۶۱۲۲۱۶۸۳۰-۳۱۱۳۹۱/۱۲/۱۳۳۳۷۷۵۱کرجالبرزنوع اولکرج۱۵۷۹۱حسين زاده فرد و شرکاء۳۱
۰۲۶۱۴۴۷۹۷۷۹۷۱۳۸۹/۰۹/۰۶۱۹۳۲۸۵کرجالبرزنوع دومکرج۱۰۵۹۸فردوس وشرکا۳۲
۰۲۶۱۲۲۴۹۳۲۲۱۳۹۲/۰۳/۰۷۶۵۹۷۱کرجالبرزنوع اولکرج۱۶۵۶۴فيروز ياورزاده و شرکا۳۳
۰۲۶۱۳۵۰۰۵۵۰۱۳۹۱/۰۲/۱۳۳۳۱۶۳کرجالبرزنوع اولکرج۱۹۳۷۵قهرمان يادگاري و شرکاء۳۴
۲۶۱۲۲۱۶۷۷۵۱۳۹۲/۰۳/۱۸۷۵۵۲۹کرجالبرزنوع اولکرج۱۶۷۳۴کيانپور و شرکا۳۵
۰۲۶۴۴۲۲۱۱۱۸۱۳۸۹/۱۲/۰۹۲۷۳۳۸۸هشتگرد – ساوجبلاغالبرزنوع اولهشتگرد – ساوجبلاغ۱۹۳۳شرکت تضامني واديزاده وشرکاء۳۶
۸۶۲۳۳۳۴۱۳۹۰/۰۵/۱۲۱۰۹۶۶۵مهرانايلامنوع دوممهران۲۵۶آسيته وشرکا۳۷
۳۸۱۲۴۰۵۱۳۹۰/۰۹/۲۶۲۲۶۸۶۵آذرشهرآذربايجان شرقينوع اولتبريز۸۲۶صادق زاده بنام وشرکا۳۸
۳۸۵۷۷۶۰-۰۴۱۱۱۳۹۱/۱۲/۲۷۳۵۵۲۰۲تبريزآذربايجان شرقينوع اولتبريز۳۵۱۸۳پاشائي سلطان احمدي و شرکا۳۹
۵۲۵۹۹۸۵۱۳۹۱/۰۱/۲۶۱۵۷۸۴تبريزآذربايجان شرقينوع اولتبريز۲۰۹۴۱پورافشاري و شرکا۴۰
۵۲۳۸۴۹۵۱۳۸۹/۱۲/۱۷۲۸۱۱۹۴تبريزآذربايجان شرقينوع اولتبريز۲۰۳۴۸جعفري آزاد وشرکا۴۱
۰۴۱۱۳۳۲۴۱۶۶۱۳۹۱/۱۲/۰۳۳۲۶۰۳۵تبريزآذربايجان شرقينوع اولتبريز۲۷۹۳۹خياباني پوروشرکا۴۲
۰۴۱۴۲۵۲۰۲۰۳۱۳۸۹/۱۲/۱۴۲۷۷۴۲۷تبريزآذربايجان شرقينوع اولتبريز۷۶۷رونقي وشرکا۴۳
۵۲۴۵۳۳۵۱۳۹۲/۰۲/۲۲۴۶۲۷۷تبريزآذربايجان شرقينوع دومتبريز۱۸۳۱۹عبديان وشرکا۴۴
۰۴۱۱۵۲۴۴۷۲۶۱۳۹۰/۰۵/۲۵۱۲۲۳۷۶تبريزآذربايجان شرقينوع دومتبريز۲۶۲۳۴فتح راضي و شرکا۴۵
۰۴۱۳۵۲۵۷۵۰۵۱۳۹۴/۰۴/۲۱۱۰۰۷۵۷تبريزآذربايجان شرقينوع جديدتبريز۲۵۱۳۳فضل آذر شربياني و شرکا۴۶
۰۴۱۱۵۲۴۱۶۱۶۱۳۹۲/۱۰/۰۴۲۹۲۴۸۹تبريزآذربايجان شرقينوع اولتبريز۳۵۱۶۵کاظم پوراکبريان نياز و شرکاء۴۷
۰۴۱۳۵۵۴۸۲۲۱۱۳۹۴/۰۵/۲۶۱۳۴۴۶۹تبريزآذربايجان شرقينوع جديدتبريز۲۹۸۳۱مسعود دمنابي و شرکا۴۸
۰۴۹۲۳۰۲۳۹۰۳۱۳۹۰/۰۴/۲۲۹۷۸جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۲۳۳احمدزاده وشرکا۴۹
۰۴۱۴۲۰۲۶۱۹۱۱۳۸۹/۰۸/۰۵۱۷۰۵۶۸جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۲۳۵اکبري و زماني۵۰
۳۰۴۳۲۰۸۱۳۹۰/۰۴/۲۸۹۶۳۰۲جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۲۶۸بهمن سيدعليزاده و شرکا۵۱
۰۴۹۲۳۰۲۵۰۰۶-۳۰۲۵۰۰۷۱۳۹۰/۰۷/۱۶۱۶۴۸۷۵جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۳۶۱جعفر صادق ياسني و شرکاء۵۲
۳۰۹۳۵۲۰۱۳۹۱/۰۵/۱۶۱۲۸۹۶۹جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۳۴۷حضرتي و شرکا۵۳
۰۴۹۲۳۰۹۳۳۷۸۱۳۹۲/۱۰/۰۸۲۹۵۳۷۴جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۴۵۷حميد حبيبي و شرکا۵۴
۰۴۹۲۳۰۲۲۱۱۸۱۳۹۰/۰۳/۳۰۷۰۹۹۴جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۲۸۰عطاا…دليري وبرادران۵۵
۰۴۱۴۲۰۲۴۰۲۵۱۳۸۹/۱۲/۱۴۲۷۷۴۹۲جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۳۱۷علي قاسمي وشرکا۵۶
۳۰۲۳۴۲۷۱۳۹۰/۰۱/۱۴۳۶۷۲جلفاآذربايجان شرقينوع اولجلفا۲۱۵عليزاده وشرکا۵۷
۰۴۹۲۳۰۹۳۳۱۵۱۳۹۲/۰۲/۱۱۳۳۲۷۸جلفا – هادي شهرآذربايجان شرقينوع اولجلفا – هادي شهر۵۳۶رمضان بيرامي وشرکا۵۸
۰۴۹۲۳۰۴۵۷۵۸۱۳۹۱/۱۰/۰۴۲۶۳۸۸۹جلفا – هادي شهرآذربايجان شرقينوع اولجلفا۴۸۵اصولي علمداري و شرکا۵۹
۳۲۲۴۴۳۳۱۳۹۰/۰۳/۳۱۷۱۸۰۳شبسترآذربايجان شرقينوع اولشبستر۵۹۱کباري و شرکا۶۰
۰۴۲۱۲۲۲۸۷۱۱۱۳۹۱/۰۴/۲۴۱۰۴۶۹۷مراغهآذربايجان شرقينوع اولمراغه۲۴۳۳شرکت تضامني شفق و شرکا۶۱
۰۴۹۱۲۲۲۵۰۰۷-۸۱۳۸۹/۱۲/۱۰۲۷۳۷۵۵مرندآذربايجان شرقينوع اولمرند۱۱۴۳احمدنژاد وشرکا۶۲
۲۲۲۲۴۹۹-۲۲۵۱۳۵۷۱۳۹۲/۰۲/۱۷۴۰۵۷۲مرندآذربايجان شرقينوع اولمرند۱۳۵۵غفاري و شرکا۶۳
۰۴۹۱۲۲۳۸۲۱۹۱۳۹۰/۰۴/۱۶۸۶۳۳۴مرندآذربايجان شرقينوع اولمرند۱۴۴۵محمد کارگر وشرکا۶۴
۰۴۹۲۲۱۴۲۴۶۶۱۳۸۹/۱۲/۰۹۲۷۳۳۹۰مرندآذربايجان شرقينوع اولمرند۱۰۹۸معتمد وشرکا۶۵
۰۴۴۱۲۳۷۶۸۶۸۱۳۹۱/۱۱/۳۰۳۲۱۵۵۵اروميهآذربايجان غربينوع اولاروميه۱۳۸۹۲صاحبعلي دولخاني وشرکا۶۶
۰۴۴۱۳۸۳۱۸۱۲۱۳۹۳/۱۲/۲۸۲۵۲۳۷۷اروميهآذربايجان غربينوع جديداروميه۱۱۷۲۱اسماعيل مدرس مطلق و شرکاء۶۷
۰۴۴۳۲۲۲۷۰۰۰۱۳۹۱/۰۵/۲۲۱۳۵۶۶۵اروميهآذربايجان غربينوع اولاروميه۱۲۴۱۴رسول حاتمي صادق و شرکا۶۸
۰۴۴۱-۲۲۳۰۰۷۱۳۸۹/۰۸/۱۳۱۷۷۳۵۹اروميهآذربايجان غربينوع اولاروميه۱۰۵۴۲عليرضا جنت دوست و شرکا۶۹
۲۲۵۵۶۹۰-۰۴۴۱۱۳۹۱/۱۱/۱۲۳۰۲۵۳۰اروميهآذربايجان غربينوع اولاروميه۱۳۹۱۷کريم پور جليل ريحاني و شرکا۷۰
۳۴۴۷۰۴۴۱۳۹۱/۰۹/۱۳۲۴۱۹۶۵اروميهآذربايجان غربينوع دوماروميه۱۱۴۹۳ليداحشمتي وشرکا۷۱
۰۴۴۱۲۲۵۸۹۰۱۱۳۹۱/۱۲/۱۵۳۴۰۶۷۰اروميهآذربايجان غربينوع دوماروميه۱۳۹۳۹محمد باقر حسين زاده و شرکا۷۲
۰۴۴۱۲۲۴۵۸۹۵۱۳۸۹/۱۱/۲۷۲۶۲۸۴۲اروميهآذربايجان غربينوع اولاروميه۱۰۵۸۲مسعود و کاوه محمدي و شرکا۷۳
۵۶۲۲۸۷۶-۰۴۴۴۱۳۹۲/۰۴/۳۰۱۲۵۹۶۸اشنويهآذربايجان غربينوع اولاشنويه۳۸۵جلال قدرت سردره و شرکا۷۴
۰۴۴۴۵۶۲۷۵۴۵۱۳۹۱/۰۱/۲۹۱۹۰۹۸اشنويهآذربايجان غربينوع اولاشنويه۱۳۹برزي وشرکا۷۵
۵۶۲۰۰۵۵۱۳۹۰/۰۴/۲۹۹۷۵۵۶اشنويهآذربايجان غربينوع اولاشنويه۲۶۶خورشيد بهرامي و شرکا۷۶
۴۴۴۵۶۲۴۶۳۳۱۳۹۱/۰۲/۲۴۴۳۱۸۰اشنويهآذربايجان غربينوع اولاشنويه۲۹۳قدرت سردره وشرکا۷۷
۳۳۷۲۴۸۵۱۳۹۰/۰۵/۱۲۱۰۹۷۹۱بازرگانآذربايجان غربينوع اولماکو۷۷۲ابراهيم پورگجوتي و شرکا۷۸
۳۳۷۶۲۲۰۱۳۹۱/۰۵/۱۶۱۲۸۹۵۴بازرگانآذربايجان غربينوع اولماکو۲۶۷۹اتحاد بابازاده و شرکاء۷۹
۳۳۷۶۱۷۱-۵۱۳۹۰/۱۱/۲۴۲۸۱۲۵۵بازرگانآذربايجان غربينوع اولبازرگان۸۶احمدي وشرکا۸۰
۰۴۴۳۴۳۷۳۳۵۲۱۳۹۲/۰۲/۰۳۲۴۷۷۵بازرگانآذربايجان غربينوع اولماکو۹۰۵رضا سکان دستگيري و شرکا۸۱
۳۳۷۵۴۵۶-۰۴۶۲۱۳۹۱/۱۱/۱۶۳۰۶۲۷۵بازرگانآذربايجان غربينوع اولماکو۴۴۲شرکت تضامني هوشنگ عباس زاده۸۲
۰۴۶۲۳۳۷۷۱۹۵۱۳۹۰/۰۷/۱۸۱۶۶۸۵۱بازرگانآذربايجان غربينوع اولماکو۱۰۹۰فريد بهبودي و شرکاء۸۳
۰۴۴۴۴۴۲۴۲۴۲۱۳۹۲/۰۲/۰۵۲۷۴۴۲پيرانشهرآذربايجان غربينوع اولپيرانشهر۶۲۵مصطفي کردستاني و شريک۸۴
۴۲۲۲۴۶۷۱۳۹۱/۰۵/۲۳۱۳۷۲۱۵پيرانشهرآذربايجان غربينوع اولپيرانشهر۴۴۱برگ بيد وشرکا۸۵
۰۴۴۴۴۲۲۰۰۲۳۱۳۸۹/۱۱/۱۸۲۵۳۹۱۹پيرانشهرآذربايجان غربينوع اولپيرانشهر۲۳۴عبداله آشناور وشرکا۸۶
۴۲۲۸۳۷۷۷۱۳۹۰/۰۷/۲۸۱۷۶۳۸۸پيرانشهرآذربايجان غربينوع دومپيرانشهر۲۲۵محمودي وشرکا۸۷
۴۲۳۲۲۴۴۱۳۹۱/۱۰/۱۳۲۷۵۷۵۴پيرانشهرآذربايجان غربينوع اولپيرانشهر۲۰۸يوسفي و شرکا۸۸
۰۴۶۱۲۲۵۲۱۳۵۱۳۹۰/۰۱/۲۰۷۱۹۷خويآذربايجان غربينوع جديدخوي۱۵۰۳ثروت خواه و شرکا۸۹
۲۲۵۲۹۷۸۱۳۹۱/۰۴/۲۶۱۰۶۳۷۰خويآذربايجان غربينوع اولخوي۲۰۹۱رشيديان و شرکاء۹۰
۰۴۴۳۶۲۲۰۶۴۰۱۳۹۰/۱۰/۲۵۲۵۵۵۹۶خويآذربايجان غربينوع دومخوي۱۴۳۷سلطاني و شرکا ء۹۱
۲۲۳۴۴۰۳-۲۲۲۳۳۳۲۱۳۸۹/۰۸/۰۸۱۷۱۶۲۸خويآذربايجان غربينوع اولخوي۲۳۸۵محمدرضا حيات لو و شرکا۹۲
۲۲۳۸۷۸۸۶۱۳۹۱/۰۵/۰۲۱۱۳۰۸۲خويآذربايجان غربينوع اولخوي۲۰۶۳مصطفي زاده و شرکاء۹۳
۲۲۲۳۷۴۰۱۳۹۱/۰۲/۱۰۲۹۴۲۳خويآذربايجان غربينوع اولخوي۱۵۱۶ملا عليلو وشرکا۹۴
۵۲۴۱۹۱۱۱۳۹۰/۰۵/۰۸۱۰۵۹۲۲سلماسآذربايجان غربينوع اولسلماس۷۳۹بياني و شرکا۹۵
۵۲۴۷۹۶۹-۰۴۴۳۱۳۹۱/۱۲/۲۳۳۴۹۹۸۸سلماسآذربايجان غربينوع اولسلماس۱۰۴۲خيراله جليل زاده و شرکا۹۶
۰۴۴۳۵۲۳۸۰۳۸۱۳۸۹/۱۰/۱۸۲۳۰۱۷۴سلماسآذربايجان غربينوع اولسلماس۴۷۴دادگر وشرکا۹۷
۰۴۴۳۵۲۳۵۳۱۲۱۳۹۰/۰۳/۲۴۶۵۵۷۳سلماسآذربايجان غربينوع اولسلماس۷۵۹داريوش قدرتي زاده و شرکا۹۸
۵۲۴۷۶۴۸۱۳۹۰/۰۸/۰۳۱۸۰۱۴۹سلماسآذربايجان غربينوع اولسلماس۶۱۵شکوري و شرکا۹۹
۵۲۴۵۵۸۸۱۳۸۹/۱۱/۲۳۲۵۸۹۵۲سلماسآذربايجان غربينوع اولسلماس۶۱۷شوقي و شرکا۱۰۰
۰۴۶۲۳۶۲۶۹۲۱-۳۶۲۲۵۶۹۱۳۸۹/۱۲/۱۴۲۷۷۴۱۲سيه چشمهآذربايجان غربينوع اولسيه چشمه۱۷۳مهدي فرازيان و شرکا۱۰۱
۰۴۴۳۴۲۲۳۰۴۴۱۳۹۲/۰۲/۳۰۵۶۲۲۱ماکوآذربايجان غربينوع اولماکو۷۷۸پايان امامقلي خاني و شركا۱۰۲
۰۴۶۲۳۲۴۲۶۰۲۱۳۹۰/۱۱/۲۵۲۸۳۰۹۴ماکوآذربايجان غربينوع اولماکو۱۰۶عباس سطاني و شرکاء۱۰۳
۳۳۷۲۹۵۹۱۳۹۰/۰۵/۱۱۱۰۹۰۱۵ماکوآذربايجان غربينوع اولبازرگان۶۵۱کريم زادگان وشرکا۱۰۴
۰۴۶۲۳۲۴۵۵۶۰-۳۳۷۴۲۹۲۱۳۹۱/۰۲/۱۳۳۳۱۱۷ماکوآذربايجان غربينوع اولماکو۱۱۰۵نوروز سکان دستگير و شرکاء۱۰۵
۲۲۲۴۵۱۰۱۳۹۰/۰۱/۲۸۱۶۱۱۱مهابادآذربايجان غربينوع دوممهاباد۱۲۰۰عنايتي و شرکاء۱۰۶
۰۴۴۲۲۲۲۳۷۶۷۱۳۸۹/۱۲/۱۰۲۷۳۷۵۶مهابادآذربايجان غربينوع اولمهاباد۱۴۶۴نانوازاده وشرکا۱۰۷
۳۵۶۲۴۲۳۸۱۳۹۳/۱۰/۱۶۲۷۶۳۲۴نقدهآذربايجان غربينوع جديدنقده۱۰۰۳پيش بين و شرکا۱۰۸
۲۵۲۴۲۳۲۱۳۹۱/۰۶/۲۱۱۵۹۶۷۸بوشهربوشهرنوع اولبوشهر۵۰۵۷اردلان وشرکا۱۰۹
۰۷۷۱۲۵۲۱۳۶۷۱۳۸۹/۱۲/۱۴۲۷۷۱۷۳بوشهربوشهرنوع اولبوشهر۵۴۱۳سيد حسن موجي وشرکا۱۱۰
۲۵۲۳۲۲۱-۲۵۲۳۴۴۵۱۳۸۹/۱۲/۱۷۲۸۱۱۹۲بوشهربوشهرنوع اولبوشهر۷۹۲۹شفيعي زاده و شرکا۱۱۱
۱۳۹۱/۰۶/۰۱۱۴۳۳۶۷بوشهربوشهرنوع اولساوه۵۱۲۱عباسي وشرکا۱۱۲
-۰۷۷۳۴۶۵۲۱۳۹۲/۰۲/۱۵۳۷۸۹۷دشتستان – برازجانبوشهرنوع اولبوشهر۲۰۴۶امراله شهابي و شرکا۱۱۳
۰۹۱۷۷۷۱۷۲۸۸۱۳۹۱/۰۹/۱۵۲۴۴۳۵۶ديلم – بندر ديلمبوشهرنوع جديدديلم – بندر ديلم۴۹۴روح اﷲ اسماعيل زاده و شرکاء۱۱۴
۴۲۲۱۶۲۱-۴۲۲۱۳۳۵۱۳۹۲/۰۴/۰۴۹۴۱۳۳ديلم – بندر ديلمبوشهرنوع اولديلم – بندر ديلم۳۸۹عبدالحميد احمدزاده و شرکا۱۱۵
۷۷۲۳۲۲۲۶۵۹۱۳۹۴/۰۲/۲۱۴۱۶۹۳گناوهبوشهرنوع جديدگناوه۹۲۷شاهنده وشرکا۱۱۶
۳۲۲۵۳۵۴۱۳۹۱/۰۶/۰۱۱۴۳۳۴۹گناوهبوشهرنوع دومگناوه۵۰۲عشايري وشرکا۱۱۷
۷۷۲۳۲۳۱۹۹۹۱۳۹۱/۱۱/۱۶۳۰۶۲۸۱گناوهبوشهرنوع جديدگناوه۹۰۰مجيددشتي وشرکا۱۱۸
۶۶۷۰۸۵۷۸۱۳۹۲/۰۲/۲۹۵۴۳۷۷تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۷۳۷۵احمد صريحي و شرکاء۱۱۹
۸۸۹۶۸۴۳۳۱۳۹۱/۰۲/۱۴۳۳۷۸۱تهرانتهراننوع دومتهران۲۰۵۴۱۴پورزرندي وشرکا۱۲۰
۸۸۶۰۷۱۴۰۱۳۹۲/۰۲/۰۹۳۰۴۴۰تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۰۴۴۹ابراهيم ميرزايي و شرکا۱۲۱
۲۶۱۰۵۲۸-۳۰۱۳۹۳/۰۳/۲۷۸۰۰۹۶تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۷۴۷۷احمد سرکندي و شريک۱۲۲
۲۲۰۰۴۳۱۸- ۰۹۱۲۱۳۰۳۵۳۱۳۹۲/۰۴/۳۰۱۲۵۹۷۰تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۶۸۰۵احمد سينائي پور و شرکاء۱۲۳
۸۸۲۴۷۱۶۲۱۳۹۰/۰۱/۱۴۳۳۶۵تهرانتهراننوع اولتهران۲۶۳۲۲۶احمدي وشرکا۱۲۴
۸۸۸۳۹۸۳۱۱۳۹۴/۰۵/۳۱۱۳۹۲۶۹تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۲۰۶۵ارغواني وشرکا۱۲۵
۸۸۲۲۶۰۷۰۱۳۸۹/۰۹/۱۴۲۰۰۳۳۷تهرانتهراننوع دومتهران۳۵۶۷۷۲اسفندياري ، مقدادي و شريک۱۲۶
۷۷۰۷۲۲۶۴۱۳۹۲/۰۲/۲۹۵۴۶۶۲تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۶۹۱۱اسماعيل اسلامي وشرکا۱۲۷
۲۶۲۱۳۱۲۲۱۳۹۲/۱۲/۰۷۳۵۹۸۸۶تهرانتهراننوع دومتهران۲۹۵۱۲۳افشاري نيکو و شرکا۱۲۸
۸۹۲۸۱۳۹۲/۰۹/۲۰۲۷۸۲۲۷تهرانتهراننوع اولتهران۳۶۰۴۰۸امير نجومي و شرکاء۱۲۹
۲۲۲۶۹۶۱۶-۲۲۲۶۹۶۲۳۱۳۹۱/۰۲/۰۵۲۵۸۰۸تهرانتهراننوع دومتهران۲۴۵۹۵۶اميد سپه (سپه)۱۳۰
۸۸۸۹۰۱۰۲۱۳۹۱/۱۲/۱۷۳۴۳۰۹۳تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۴۵۶۵اميد شاهواري و شرکا۱۳۱
۸۸۲۰۲۱۲۲-۸۱۳۹۱/۰۶/۱۶۱۵۵۷۷۶تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۶۳۲۳اميرجمالي شاه بلاغي و شرکاء۱۳۲
۸۸۱۰۵۰۱۰-۲۰۱۳۹۰/۰۷/۲۳۱۷۰۸۳۰تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۵۰۹۹اميرکيان پيشه و شرکاء۱۳۳
۲۲۷۲۵۵۵۴۱۳۹۱/۰۳/۰۲۵۳۵۷۲تهرانتهراننوع اولتهران۳۲۸۲۵۳اميريان و شرکا۱۳۴
۲۲۵۷۵۱۵۱-۲۲۵۷۵۱۵۲۱۳۹۱/۰۸/۰۸۲۰۸۰۹۴تهرانتهراننوع اولتهران۲۷۷۴۶۵امين اسدبيگي و شرکا۱۳۵
۶۶۷۲۵۹۰۰-۶۶۷۳۰۱۰۶۱۳۹۰/۰۲/۲۷۴۲۹۳۱تهرانتهراننوع اولتهران۳۴۲۵۰۵انور الدين شهيدي وشرکا۱۳۶
۸۸۸۸۷۵۸۸۱۳۹۱/۱۲/۰۱۳۲۴۱۰۳تهرانتهراننوع جديدتهران۳۲۳۵۱۹آشتياني و شرکا۱۳۷
۸۸۴۸۱۱۸۱-۳۱۳۹۱/۰۷/۲۶۱۹۵۶۸۲تهرانتهراننوع اولتهران۴۰۲۸۸۷بابک رحيميان و شرکا۱۳۸
۸۸۷۰۸۶۷۰۱۳۹۴/۰۲/۱۷۳۷۱۷۳تهرانتهراننوع جديدتهران۴۲۸۶۹۵بانک سينا۱۳۹
۴۴۲۵۵۷۶۱-۲۱۳۹۰/۰۹/۳۰۲۳۱۱۹۸تهرانتهراننوع اولتهران۳۵۸۲۴۶برادران رحيمي ندوشن وشرکا۱۴۰
۶۶۹۰۷۰۰۲-۶۱۳۹۰/۰۹/۰۸۲۱۲۵۷۰تهرانتهراننوع اولتهران۳۱۵۴۲۲بهرام محسني و شرکا۱۴۱
۸۸۹۰۵۸۰۸۱۳۹۲/۰۴/۱۷۱۱۰۸۱۳تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۸۹۵۷بهرنگ عطار و شرکا۱۴۲
۲-۲۲۶۷۰۸۴۱۱۳۹۲/۰۳/۰۹۶۸۴۸۳تهرانتهراننوع اولتهران۴۱۶۳۲۰بهروز علاءالديني و شرکا۱۴۳
۶۶۷۳۴۴۱۶۱۳۹۰/۱۱/۱۵۲۷۳۰۳۷تهرانتهراننوع اولتهران۳۰۶۹۶۶بهروز فرهمند و شريک۱۴۴
۲۲۳۶۵۸۳۶۱۳۹۰/۰۴/۲۹۹۶۷۶۳تهرانتهراننوع دومتهران۳۲۹۱۴۸بهزاد زرين قلم و شرکا۱۴۵
۲۲۵۵۳۴۰۱-۴۱۳۹۰/۰۹/۱۶۲۱۸۳۳۶تهرانتهراننوع اولتهران۳۹۴۰۷۳بيت لفته وشرکا۱۴۶
۲۲۱۴۵۵۲۸۱۳۹۳/۱۱/۰۴۵۹۶۲۲تهرانتهراننوع جديدتهران۲۶۳۹۲۵پارسيان۱۴۷
۸۸۲۰۲۰۱۱۱۳۹۲/۰۴/۱۷۱۱۰۸۱۶تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۰۴۱۲پوريا ساعتي وشرکا۱۴۸
۸۸۷۲۷۰۴۰۱۳۸۹/۱۲/۰۷۲۷۰۵۵۰تهرانتهراننوع اولتهران۳۶۰۰۴۰پيام سليماني و شريک۱۴۹
۸۸۷۸۵۷۶۱۱۳۹۳/۰۶/۱۷۱۶۳۹۰۲تهرانتهراننوع جديدتهران۳۴۱۶۹۵تحيري و شرکا۱۵۰
۶۶۷۱۲۷۴۱-۶۶۷۴۰۵۵۲۱۳۹۱/۱۱/۲۴۳۱۵۶۴۳تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۲۳۸۹تقي بازاري دوز و شرکا۱۵۱
۸۸۷۲۷۶۹۳۱۳۹۴/۰۵/۰۸۱۱۶۹۰۱تهرانتهراننوع جديدتهران۲۲۷۰۷۱توسعه صادرات۱۵۲
۲۲۲۲۱۳۲۸۱۳۹۳/۰۲/۱۵۳۷۰۰۶تهرانتهراننوع دومتهران۳۹۱۲۰۷تيمور عامري برکي و شرکا۱۵۳
۵۵۶۷۸۱۸۹-۵۱۰۰۷۲۳۹۱۳۹۲/۰۴/۱۳۱۰۵۲۴۲تهرانتهراننوع اولتهران۲۷۹۶۱۵جمالان وشرکا۱۵۴
۶۶۷۲۲۶۲۷۱۳۹۰/۰۶/۱۷۱۴۰۰۹۸تهرانتهراننوع دومتهران۲۵۸۱۸۵جوانيان وشرکا۱۵۵
۴۴۲۲۵۷۹۷۱۳۹۰/۰۵/۱۲۱۰۹۷۹۶تهرانتهراننوع دومتهران۳۲۸۵۲۷حاتمي و شرکا۱۵۶
۸۴۰۷۷۱۳۹۴/۰۶/۱۶۱۵۷۵۷۸تهرانتهراننوع جديدتهران۲۹۴۰۳۷حاجي ابول لو وشرکا۱۵۷
۲۲۱۱۰۴۹۵۱۳۹۱/۱۲/۰۹۳۳۳۰۱۳تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۷۷۱۷حسام کشميري و شرکاء۱۵۸
۶۶۹۲۱۹۲۵۱۳۹۲/۰۲/۱۸۴۱۲۹۹تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۹۰۹۸حسن باقرزاده و شرکا۱۵۹
۳۳۹۶۸۰۱۰-۳۳۹۶۸۱۰۳۱۳۹۱/۰۸/۲۳۲۲۳۶۷۰تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۰۶۱۸حسن دبيري و شرکاء۱۶۰
۴۴۲۸۵۵۰۱۱۳۹۱/۱۲/۲۱۳۴۶۵۴۰تهرانتهراننوع اولتهران۳۹۸۸۵۲حسن رحيمي و شريک۱۶۱
۰۹۱۲۱۰۱۷۳۸۴-۳۳۹۹۲۴۲۰۱۳۹۲/۰۴/۱۷۱۰۹۹۲۹تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۷۵۳۳حسن صادقي و شرکاء۱۶۲
۶۶۴۰۴۷۷۴-۶۶۴۰۱۲۰۳۱۳۹۱/۰۵/۱۶۱۲۸۹۷۳تهرانتهراننوع دومتهران۳۲۷۶۲۷حسين فرخ نيا و شرکا۱۶۳
۰۲۱۸۸۵۵۲۴۷۷۱۳۹۴/۰۵/۳۱۱۳۹۱۲۰تهرانتهراننوع جديدتهران۳۸۲۹۰۰حسين محرمي و شرکاء۱۶۴
۲۲۲۶۶۳۶۶۱۳۹۳/۱۱/۰۴۲۹۴۲۱۶تهرانتهراننوع جديدتهران۲۳۵۶۴۸حسيني و شرکا۱۶۵
۴۷۰۳۱۳۹۴/۰۱/۲۷۱۶۸۱۱تهرانتهراننوع جديدتهران۲۴۸۸۲۴حميد اکرمي وشريک۱۶۶
۲۲۰۱۲۴۳۴۱۳۹۱/۱۲/۲۷۳۵۵۷۷۵تهرانتهراننوع اولتهران۲۴۶۰۱۱حميد ابراهيمي دارياني و شرکاء۱۶۷
۶۶۴۱۴۴۰۸۱۳۸۹/۱۰/۲۲۲۳۴۴۷۷تهرانتهراننوع اولتهران۳۴۴۲۱۱حميد حسيني و شرکا۱۶۸
۳۳۹۴۶۹۶۸-۷۰۱۳۹۰/۰۳/۳۱۷۲۰۲۲تهرانتهراننوع اولتهران۳۵۴۷۷۱حميدرسولي زاده ئي وشرکا۱۶۹
۰۲۱۶۶۷۲۳۹۶۸۱۳۸۹/۰۸/۰۶۱۷۰۵۶۵تهرانتهراننوع اولتهران۳۱۵۹۲۳حميدرضا رمضاني و شرکا۱۷۰
۶۶۷۰۲۴۱۹۱۳۹۰/۰۶/۲۶۱۴۷۲۹۴تهرانتهراننوع اولتهران۳۳۳۰۸۷خانزاده و شرکا۱۷۱
۸۸۳۴۵۵۵۰-۴۱۳۹۱/۰۸/۰۳۲۰۴۳۵۹تهرانتهراننوع دومتهران۲۳۷۳۵۶خدمات ارزي و صرافي مهر(کشاورزي)۱۷۲
۲۲۰۵۵۲۵۵-۲۲۰۴۷۸۷۹۱۳۹۳/۱۱/۲۸۳۱۹۲۲۸تهرانتهراننوع جديدتهران۳۵۴۵۱۱خدمات ارزي و صرافي پاسارگاد۱۷۳
۳۳۹۰۱۹۷۰۱۳۹۲/۰۴/۰۸۹۷۸۲۳تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۲۸۵۵داود باقري و شرکاءإ۱۷۴
۶۶۷۳۰۳۱۰۱۳۹۱/۰۷/۲۲۱۹۱۱۹۶تهرانتهراننوع دومتهران۳۰۱۴۴۲درگاهي و شريک۱۷۵
۸۸۹۰۱۹۱۵-۸۸۹۰۷۹۲۶۱۳۸۹/۱۲/۱۲۲۷۶۲۶۶تهرانتهراننوع اولتهران۳۳۵۹۴۹دهداران و شرکا۱۷۶
۸۸۵۷۶۰۷۲-۳۱۳۹۱/۰۶/۲۶۱۶۳۶۷۴تهرانتهراننوع جديدتهران۳۲۳۹۴۹دهقان ، برزگر و شرکا۱۷۷
۸۸۵۵۲۹۵۰۱۳۹۰/۰۹/۰۹۸۴۱۱۷تهرانتهراننوع اولتهران۱۹۷۶۰۱رحمانيان  و شرکا۱۷۸
۴۴۲۰۸۶۸۱-۲۱۳۹۱/۰۲/۱۹۳۹۵۰۸تهرانتهراننوع اولتهران۳۶۹۳۸۱رحمت ا…مسعودي وشرکا۱۷۹
۳۳۹۰۴۰۹۲۱۳۹۱/۰۸/۱۵۲۱۵۴۹۹تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۸۶۶۸رحمن نوري و شرکا۱۸۰
۸۸۴۹۲۴۹۲-۴۱۳۹۰/۱۱/۲۳۲۸۰۵۵۱تهرانتهراننوع اولتهران۳۳۳۱۹۳رستمي احمدکندي و شرکا۱۸۱
۰۲۱-۸۳۸۲۰۱۳۹۳/۱۲/۰۹۳۳۰۸۲۴تهرانتهراننوع جديدتهران۲۳۵۸۲۱رضوي خسروشاهي وشرکا۱۸۲
۲۲۹۰۱۳۰۰۱۳۹۴/۰۵/۱۸۱۲۷۰۳۰تهرانتهراننوع جديدتهران۲۵۳۱۷۴زرين قلم وشرکا۱۸۳
۲۸۱۴۳۱۳۹۳/۱۲/۲۳۳۴۵۹۴۹تهرانتهراننوع جديدتهران۳۹۷۳۴۲زهرا گراميان نيک و شرکا۱۸۴
۸۸۷۴۴۴۴۱۱۳۹۱/۱۰/۲۱۲۸۲۱۲۰تهرانتهراننوع اولتهران۳۵۴۱۹۸سالم و شرکا۱۸۵
۶۶۷۰۱۵۲۱-۶۶۷۴۷۷۲۱۱۳۹۴/۰۵/۲۷۱۳۴۸۳۴تهرانتهراننوع جديدتهران۲۲۷۱۶۷سپهر (صادرات)۱۸۶
۵۵۸۹۷۵۵۸-۹۱۳۹۳/۱۰/۲۲۲۸۱۵۷۴تهرانتهراننوع جديدتهران۲۴۴۸۵۳سردارلو و شرکا۱۸۷
۴۴۶۶۷۷۱۹۱۳۹۲/۰۲/۰۲۲۳۷۷۵تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۶۰۰۵سعيد آقاخاني و شرکاء۱۸۸
۲۲۲۷۹۵۱۷۱۳۹۱/۰۵/۱۸۱۳۲۱۷۹تهرانتهراننوع اولتهران۳۹۹۴۹۳سعيد آلوسي و شرکا۱۸۹
۶۶۳۴۰۱۷۰۱۳۸۹/۱۰/۱۸۲۳۰۲۱۹تهرانتهراننوع دومتهران۲۳۰۰۸۰سليمان پناه وشرکا۱۹۰
۴۴۲۱۳۵۸۲۱۳۹۱/۰۹/۰۲۲۳۲۷۳۹تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۹۴۷۹سيد احمد سجادي تفرشي و شرکا۱۹۱
۰۲۱-۲۵۹۰۶۱۳۹۴/۰۵/۲۷۱۳۴۵۲۱تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۲۳۲۹سيد محمد مثنايي نجيبي و شرکاء۱۹۲
۸۸۵۵۹۱۲۹۱۳۹۳/۱۰/۱۶۲۷۶۳۲۲تهرانتهراننوع جديدتهران۴۰۱۸۰۷سيد حسين مرعشي و شرکا۱۹۳
۳۳۹۷۸۱۶۷-۹۱۳۹۰/۱۲/۲۸۳۱۸۳۶۴تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۹۹۸۴سيد عبدالحسين ثابت و شرکاء۱۹۴
۸۸۸۳۰۳۰۰۱۳۹۱/۰۸/۲۷۲۲۶۹۱۲تهرانتهراننوع اولتهران۳۰۳۲۸سيد علي توکلي طياء زواره و شرکاء۱۹۵
۴۴۲۰۵۲۷۶۱۳۹۲/۰۳/۲۳۸۱۷۳۱تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۵۲۳۱سيد مجتبي مينوئي و شريک۱۹۶
۰۲۱-۲۵۹۰۵۱۳۹۴/۰۴/۰۳۸۲۳۹۹تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۳۶۳۷سيد نظير سرداري و شرکاء۱۹۷
۸۸۷۴۱۹۴۹۱۳۹۲/۰۲/۰۹۳۰۴۳۹تهرانتهراننوع اولتهران۴۰۶۳۰۴شاهين اخباري و شرکا۱۹۸
۲۲۵۸۱۵۹۵۱۳۹۲/۰۱/۲۷۱۶۳۱۹تهرانتهراننوع دومتهران۲۵۲۱۸۴شرفي و شرکا۱۹۹
۲۲۰۳۸۷۲۶۱۳۸۹/۰۸/۲۰۱۸۳۷۰۹تهرانتهراننوع اولتهران۳۴۲۱۳۵شرکت تضامني ثقفي و شرکاء۲۰۰
۸۳-۸۸۶۱۴۷۷۶۱۳۹۴/۰۴/۳۱۱۰۸۸۳۱تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۳۳۷۱شرکت خدمات ارزي و صرافي ايران زمين سهامي خاص۲۰۱
۲۲۱۳۷۸۴۰۱۳۹۳/۱۱/۲۸۳۱۹۲۵۰تهرانتهراننوع جديدتهران۴۶۷۶۴۰شرکت خدمات ارزي و صرافي خاورميانه۲۰۲
۸۸۸۹۵۲۴۴۱۳۹۳/۰۲/۱۴۳۶۲۳۳تهرانتهراننوع دومتهران۴۲۳۲۶۴شرکت صرافي انصار۲۰۳
۸۸۵۴۰۰۷۷۱۳۹۴/۰۵/۲۸۱۳۵۷۴۵تهرانتهراننوع جديدتهران۳۸۲۷۴۲شرکت صرافي فراز اعتماد۲۰۴
۸۸۶۵۴۶۲۱-۲۱۳۹۱/۰۵/۳۱۱۴۳۰۴۸تهرانتهراننوع اولتهران۲۷۲۴۵۳شهدوست فرد وشرکا۲۰۵
۶۶۷۴۱۱۱۷-۶۶۷۰۹۰۳۵۱۳۸۹/۰۹/۲۷۲۱۰۴۵۹تهرانتهراننوع اولتهران۳۴۳۴۶۶صادقي کيوي و شرکا۲۰۶
۲۲۳۶۱۳۷۳۱۳۹۱/۰۵/۲۶۱۴۰۲۵۱تهرانتهراننوع دومتهران۲۶۵۶۶۹صالحي وشرکا۲۰۷
۸۸۳۴۹۹۵۷-۷۵۱۳۹۴/۰۵/۲۶۱۳۴۴۶۸تهرانتهراننوع جديدتهران۳۲۹۵۹۸صرافي بانک سرمايه۲۰۸
۷۷۶۲۱۰۱۳-۱۶۱۳۹۰/۰۸/۲۱۱۹۶۴۹۲تهرانتهراننوع دومتهران۳۵۱۶۸۲صرافي تجارت(بانک تجارت)۲۰۹
۸۸۴۹۱۶۶۷-۶۹۱۳۹۴/۰۵/۱۵۱۲۴۵۸۱تهرانتهراننوع جديدتهران۳۷۱۷۱۹صرافي شهر(سهامي خاص)۲۱۰
۸۸۶۶۴۵۹۲-۳۱۳۹۱/۰۵/۰۸۱۱۹۳۷۲تهرانتهراننوع دومتهران۳۹۸۸۶۴صرافي کارآفرين۲۱۱
۲۲۳۱۵۴۶۲۱۳۹۴/۰۵/۱۵۱۲۴۵۶۸تهرانتهراننوع جديدتهران۲۳۹۴۵۳صفات  و شركا۲۱۲
۸۸۷۹۸۷۸۲۱۳۹۴/۰۵/۰۸۱۱۶۹۰۲تهرانتهراننوع جديدتهران۲۳۲۸۸۸صنعت ومعدن۲۱۳
۲۲۱۷۲۵۹۴-۶۱۳۹۱/۱۲/۲۸۳۵۷۸۱۱تهرانتهراننوع اولتهران۳۱۶۰۷۹ضرغامي و شرکا۲۱۴
۸۸۷۹۴۸۴۲۱۳۹۲/۰۴/۱۰۱۰۱۵۲۹تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۵۹۸۷عباس جمشيدي وشرکا۲۱۵
۶۶۷۳۷۰۶۲ – ۶۶۷۱۶۷۹۲۱۳۹۰/۱۲/۲۸۳۱۸۴۱۴تهرانتهراننوع دومتهران۳۱۰۷۹۵عباس جوانيان و شرکاء۲۱۶
۲۲۲۸۰۰۴۴۱۳۹۰/۰۷/۱۸۱۶۶۷۷۱تهرانتهراننوع دومتهران۳۶۹۴۰۰عباسعلي قاسمي وشرکا۲۱۷
۰۲۱۲۲۶۳۹۸۱۳۱۳۹۱/۰۵/۰۱۱۱۲۶۵۲تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۹۱۶۷عباسي و شرکا۲۱۸
۸۸۷۴۲۵۳۸۱۳۹۲/۰۳/۰۷۶۶۳۴۲تهرانتهراننوع اولتهران۳۹۷۱۴۸عباسي و فراهاني و شرکا۲۱۹
۵-۲۲۷۸۳۶۰۴۱۳۹۱/۱۲/۲۷۳۵۵۱۶۳تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۳۰۵۳عبدالحسين راموز و شريک۲۲۰
۵۵۸۹۷۴۳۳ , ۵۵۸۹۵۸۹۱۱۳۹۴/۰۱/۲۳۱۰۳۸۳تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۳۸۵۵عزيزنجف زاده گجوتي وشركا۲۲۱
۲۶۴۰۹۱۰۰۱۳۹۱/۰۴/۲۴۱۰۴۶۸۴تهرانتهراننوع دومتهران۳۳۲۹۶۸عزيزي قمشه و شرکاء۲۲۲
۲۲۸۰۰۸۴۵۱۳۹۱/۱۱/۲۴۳۱۴۱۸۸تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۲۴۸۹علي ترکاشوند و شريک۲۲۳
۰۲۱۶۶۷۵۲۳۸۹۱۳۹۲/۰۴/۱۸۱۱۱۴۰۶تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۴۱۵۳علي جوادي و شريک۲۲۴
۳۳۹۸۸۱۳۵۱۳۹۱/۰۹/۱۳۲۴۱۷۶۴تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۱۲۰۱علي زارعي و شريک۲۲۵
۱۳۹۱/۱۲/۱۶۳۴۱۳۶۱تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۴۹۴۵عليرضا ميرزايي و شركا۲۲۶
۶۶۰۰۹۸۴۹۱۳۹۱/۰۷/۳۰۱۹۸۹۲۵تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۷۱۰۴علي اصغر باقرزاده و شرکا۲۲۷
۶۶۷۰۱۲۱۲۱۳۹۲/۰۴/۱۹۱۱۲۵۵۴تهرانتهراننوع دومتهران۳۲۷۶۸۹علي اصغرجوانيان و شرکا۲۲۸
۸۸۶۲۰۶۵۱۱۳۹۲/۰۲/۲۹۵۴۳۲۲تهرانتهراننوع اولتهران۴۰۲۶۰۵علي اکبر اسپهبدي و شرکا۲۲۹
۶۶۷۲۱۸۱۷۱۳۹۲/۰۳/۰۷۶۴۷۸۳تهرانتهراننوع اولتهران۳۴۴۵۷۲علي عظيمي  وشرکا۲۳۰
۰۲۱-۴۴۱۴۳۲۹۸۱۳۹۲/۰۴/۱۹۱۱۲۵۹۸تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۸۸۷۵علي مددخاني و شرکاء۲۳۱
۰۲۱۴۴۴۹۹۲۰۱۱۳۹۴/۰۲/۱۷۳۷۷۰۷تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۰۷۶۳غلامرضا اسماعيل زاده و شرکا۲۳۲
۶۶۷۵۰۳۴۸-۶۶۷۰۰۶۴۶۱۳۹۲/۰۳/۲۹۸۸۷۵۴تهرانتهراننوع اولتهران۳۳۶۱۲۰فرج تبريزي و شرکا۲۳۳
۳۳۹۶۰۳۰۰۱۳۹۱/۰۴/۲۴۱۰۴۷۰۱تهرانتهراننوع دومتهران۲۹۸۸۴۵فرخ زاده و شرکا۲۳۴
۲۲۰۱۳۱۳۸۱۳۹۳/۱۱/۰۸۲۹۸۶۷۲تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۹۱۴۵فريبرز  کمالي۲۳۵
۲۷۱۵۷-۲۲۴۴۴۵۷۴۱۳۹۴/۰۱/۱۵۳۳۰۸تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۸۶۶۹فريده صمديزاد و شرکاء۲۳۶
۲۲۷۲۳۵۴۹-۲۲۷۲۳۵۵۶۱۳۹۰/۰۴/۲۳۹۲۸۲۲تهرانتهراننوع اولتهران۲۴۵۴۰۰فلاطون زاده و شرکا۲۳۷
۰۲۱۵۵۵۷۴۰۰۹۱۳۹۴/۰۴/۲۵۱۰۵۴۹۰تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۱۱۱۷کاظم حيدرزاده و شرکا۲۳۸
۱۳۹۱/۱۲/۲۸۳۵۶۷۵۲تهرانتهراننوع اولتهران۳۵۶۷۵۲کاظم محمودي و شرکا۲۳۹
۶۶۷۱۱۷۴۳۱۳۹۰/۰۴/۱۹۸۹۰۵۳تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۲۹۱۰کلهر و شرکاء۲۴۰
۸۸۷۰۸۹۵۰۱۳۹۱/۰۸/۱۵۲۱۵۴۹۷تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۰۴۳۱کيومرث بند عبدي۲۴۱
۶۶۷۳۷۱۴۰-۴۱۱۳۹۱/۰۳/۰۳۵۵۱۱۵تهرانتهراننوع اولتهران۳۱۲۸۸۲گلپريان و شرکا۲۴۲
۸۸۳۰۱۲۸۹۱۳۹۲/۰۳/۰۵۶۲۸۹۲تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۱۶۰۱لطيف و داوريار۲۴۳
۵۵۵۷۶۳۴۹-۵۱۱۳۹۱/۱۰/۱۹۲۷۹۱۱۶تهرانتهراننوع اولتهران۲۵۳۹۷۹لواساني و شرکا۲۴۴
۱۳۹۲/۰۳/۱۱۶۹۹۷۴تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۱۰۰۱مبين صادقي و شرکا۲۴۵
۸۸۶۷۵۶۰۵-۶۱۳۹۱/۰۹/۱۵۲۴۴۳۶۷تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۱۵۶۹مجيد پارسايي مرام و شرکا۲۴۶
۰۲۱۸۸۲۰۳۴۵۶۱۳۹۲/۰۲/۰۹۳۱۱۴۲تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۴۹۲۳مجيد ايپکچي و شريک۲۴۷
۶۶۷۵۰۷۴۵۱۳۹۰/۱۱/۲۳۲۷۹۹۴۲تهرانتهراننوع دومتهران۳۰۷۳۴۴مجيد رمضاني و شرکا۲۴۸
۴۴۱۶۷۰۷۸۱۳۹۰/۰۸/۰۷۱۸۴۰۰۶تهرانتهراننوع اولتهران۳۶۹۸۸۹محسن صحرانورد وشرکا۲۴۹
۶۶۷۱۴۲۲۳-۶۶۷۲۵۵۸۵۱۳۹۴/۰۲/۰۷۲۷۵۳۳تهرانتهراننوع جديدتهران۲۱۶۴۶۸محمد بهزاد راد وشرکاء۲۵۰
۸۸۹۹۱۱۹۵-۷۱۳۹۰/۱۱/۲۳۲۷۹۹۴۲تهرانتهراننوع اولتهران۳۸۰۸۴۱محمد درخشان نژاد و شرکا۲۵۱
۰۲۱۸۸۹۶۹۲۷۳۱۳۹۱/۱۲/۲۳۳۵۰۹۸۹تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۴۲۸۱محمد رضا جهان بيگلري و شرکا۲۵۲
۶۶۷۰۳۴۱۴۱۳۹۱/۱۲/۰۳۳۲۶۱۰۳تهرانتهراننوع اولتهران۴۱۸۸۴۰محمد رهبر نيا و شرکا۲۵۳
۸۸۳۴۲۵۴۱-۳۱۳۹۱/۰۳/۰۸۵۹۰۵۵تهرانتهراننوع دومتهران۳۷۶۷۲۸محمد زاغي و شرکاء۲۵۴
۲۲۵۷۳۳۵۷۱۳۹۱/۱۱/۱۶۳۰۶۲۸۴تهرانتهراننوع اولتهران۳۴۰۵۹۰محمد کيال و شرکا۲۵۵
۸۸۴۲۰۵۳۵-۱۳۹۲/۰۴/۱۱۱۰۳۴۷۱تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۹۲۲۱محمدرضا قراخانلو و شرکا۲۵۶
۰۲۱۲۲۵۸۳۶۳۱۱۳۹۳/۱۱/۰۸۲۹۸۳۴۱تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۶۷۴۹محمدرضا قنبري ناييني و شرکاء۲۵۷
۵۵۶۱۶۵۳۵۱۳۹۴/۰۵/۰۷۱۱۶۲۴۳تهرانتهراننوع جديدتهران۴۶۸۲۳۵محمدرضاسروري و شركاء۲۵۸
۲۲۸۹۶۹۱۹۱۳۹۱/۰۲/۲۴۴۳۱۸۲تهرانتهراننوع اولتهران۲۱۵۵۲۷محمدي زرين وشرکا۲۵۹
۸۸۴۲۸۴۷۵۱۳۹۱/۱۲/۲۸۳۵۸۰۴۱تهرانتهراننوع اولتهران۳۹۷۶۶۵محمود رضا فرجي و شرکا۲۶۰
۲۲۷۴۱۱۷۷۱۳۹۱/۱۰/۱۰۲۷۰۹۸۰تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۰۰۰۷مستانه محبتي و شرکاء۲۶۱
۸۸۳۸۳۸۰۰۱۳۹۲/۰۵/۲۰۱۴۸۰۳۴تهرانتهراننوع دومتهران۲۵۲۳۵۲مسعود رضايي و شرکا۲۶۲
۶۶۷۵۷۱۶۶۱۳۹۱/۱۱/۲۹۳۱۹۶۷۲تهرانتهراننوع اولتهران۴۰۲۴۱۹مشايخ ـ خسرواني و شرکا۲۶۳
۶۶۷۲۳۸۳۹۱۳۹۱/۰۷/۱۸۱۸۶۸۶۸تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۰۵۲۵مشيرزاده و شرکاء۲۶۴
۰۹۱۲۱۱۸۰۰۳۷۱۳۹۱/۱۰/۱۷۴۳۱۹۳۹تهرانتهراننوع جديدتهران۴۳۱۹۳۹مصطفي اقبال بهبهاني و شرکاء۲۶۵
۱۳۹۱/۰۸/۱۵۲۱۵۱۲۶تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۹۴۱۱معقول زاده و شرکا۲۶۶
۶۶۷۰۰۲۹۴۱۳۹۳/۰۹/۲۵۲۵۶۴۲۷تهرانتهراننوع جديدتهران۲۴۶۹۰۷ملي ايران۲۶۷
۲۳۲۶-۲۲۷۰۵۱۹۲۱۳۹۰/۱۰/۰۳۲۳۳۶۰۴تهرانتهراننوع دومتهران۲۵۴۵۲۹منصور زرين قلم  وشرکا۲۶۸
۳-۸۸۴۸۷۰۰۱۱۳۹۱/۰۷/۱۵۱۸۳۴۹۸تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۸۶۷۱منصوره کثيري و شريك۲۶۹
۸۸۶۱۷۵۲۸-۹۱۳۹۰/۰۳/۰۴۵۰۴۳۴تهرانتهراننوع اولتهران۳۳۹۹۸۹مومني طاهري وشرکا۲۷۰
۷۷۶۲۴۷۷۰۱۳۹۴/۰۴/۳۰۱۰۷۹۰۸تهرانتهراننوع جديدتهران۴۴۴۱۷۷مهدي ضرغام پور و شرکاء۲۷۱
۶۶۹۱۲۴۰۸۱۳۹۱/۰۸/۱۰۲۱۰۹۶۰تهرانتهراننوع اولتهران۳۹۴۹۸۸مهدي صياديان و شرکا۲۷۲
۱۳۹۲/۰۴/۱۹۱۱۲۵۴۰تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۶۳۴۵مهرداد لقازي آشتياني و شرکاء۲۷۳
۸۸۰۰۰۷۲۲۱۳۹۱/۰۸/۱۵۲۱۵۱۰۷تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۸۸۵۳مهرناز فريدوني و شرکا۲۷۴
۲۲۷۰۵۴۵۲۱۳۹۲/۰۲/۱۰۳۲۳۹۳تهرانتهراننوع دومتهران۳۷۹۹۳۰مهسا پروازي مقدم و شرکاء۲۷۵
۸۹۳۲۰۱۳۹۱/۰۶/۰۴۱۴۵۷۰۲تهرانتهراننوع اولتهران۳۷۴۵۰۶مهيار زاهدي و شرکاء۲۷۶
۲۷۱۵۰۱۳۹۴/۰۴/۲۵۱۰۵۵۲۸تهرانتهراننوع جديدتهران۲۱۷۵۷۴مير لشگري وشرکا۲۷۷
۰۲۱۸۸۰۵۹۲۰۱۱۳۹۴/۰۲/۱۷۳۷۵۱۵تهرانتهراننوع جديدتهران۳۶۷۱۲۷ناصرافشار وشرکاء۲۷۸
۲۶۲۰۲۸۰۱۱۳۹۱/۰۲/۱۰۲۹۴۲۵تهرانتهراننوع اولتهران۳۰۰۷۵۸نخ فروش و شرکا۲۷۹
۲۲۰۸۲۴۶۰۱۳۹۱/۰۷/۰۱۱۶۸۸۲۵تهرانتهراننوع اولتهران۴۲۶۰۸۶نساء شعباني وشرکاء۲۸۰
۰۲۱۸۷۱۶۸۱۳۹۱/۱۱/۱۶۳۰۶۲۸۹تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۱۳۸۷وحيد فرح آبادي و شرکا۲۸۱
۸۸۵۰۶۰۳۰-۸۸۵۰۴۲۱۱۱۳۹۱/۰۵/۰۳۱۱۴۲۳۰تهرانتهراننوع دومتهران۳۶۹۷۹۸وحيد وطني و شرکاء۲۸۲
۸۸۲۰۸۰۷۰۱۳۹۱/۰۵/۱۶۱۲۸۹۵۷تهرانتهراننوع دومتهران۳۰۲۶۱۰يزدي و شرکا۲۸۳
۸۸۴۰۶۲۵۰۱۳۹۲/۰۹/۲۶۲۸۳۳۷۸تهرانتهراننوع اولتهران۴۳۱۳۲۱يوسف کاوسي و شرکا۲۸۴
۵۵۹۳۳۶۷۶۱۳۹۱/۱۲/۰۶۳۲۹۰۴۷ريتهراننوع اولتهران۴۰۵۷۲۶فرهاد صابونيها و شريک۲۸۵
۲۲۹۲۷۳۴۰۱۳۹۴/۰۳/۲۷۷۵۶۰۸شميرانات – تجريشتهراننوع جديدشميرانات – تجريش۴۷۰۶۰۱حسين نجف زاده و شرکاء۲۸۶
۰۳۸۱۳۳۸۰۰۰۱۱۳۹۲/۰۲/۲۹۵۴۳۸۷شهرکردچهارمحال بختيارينوع اولشهرکرد۱۰۷۶۴داريوش محمودي و شرکا۲۸۷
۲۲۲۷۴۰۵۱۳۹۱/۰۴/۲۴۱۰۴۴۹۴شهرکردچهارمحال بختيارينوع اولشهرکرد۵۲۴۱دهکردي وشرکا۲۸۸
۰۶۱۵۴۳۴۶۲۵۲۱۳۹۱/۰۹/۰۶۲۳۴۳۲۹بيرجندخراسان جنوبينوع اولبيرجند۴۵۲۶عليرضا شهپر و شرکا۲۸۹
۰۵۲۹۴۲۵۷۳۴۳۱۳۹۲/۰۳/۰۵۶۲۱۷۰تايبادخراسان رضوينوع اولتايباد۴۷۲حسيني و شرکا تايباد۲۹۰
۰۹۱۵۱۳۳۵۰۴۷-۰۵۳۱۲۲۴۸۱۳۹۲/۰۴/۱۶۱۰۸۳۲۱تربت حيدريهخراسان رضوينوع اولتربت حيدريه۲۵۹۱مهدي درستي و شرکاء۲۹۱
۲۶۵۷۰۰۱۱۳۹۱/۰۵/۳۱۱۴۳۰۵۳سبزوارخراسان رضوينوع اولسبزوار۲۳۴۰علي اکبر خسروجردي و شرکا۲۹۲
۷۲۵۸۴۱۹۱۳۹۰/۰۴/۲۷۹۴۴۲۹گنابادخراسان رضوينوع اولگناباد۶۵۲باصري باغسياه و شرکا۲۹۳
۸۵۳۳۴۷۷-۸۵۳۳۴۳۸۱۳۹۲/۰۲/۰۵۲۷۴۴۱مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۲۴۴۶۶بقائي وشرکا۲۹۴
۲۲۲۷۵۳۱-۲۲۲۲۲۱۲۱۳۸۹/۰۹/۱۶۲۰۲۷۷۸مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۳۵۶۲۶جلائيان ساماني و شرکا۲۹۵
۰۵۱۱۲۲۱۱۱۸۱-۲۱۳۹۱/۱۱/۱۶۳۰۶۲۷۴مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۸۳۸خواجه و شرکا۲۹۶
۰۵۱۳۸۵۴۹۳۱۶۱۳۹۰/۱۲/۲۵۳۱۴۹۳۱مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۲۰۵۹۹سزاوار و شرکا۲۹۷
۰۵۱۱۲۲۱۹۶۲۷-۸۱۳۹۲/۰۳/۰۴۶۱۳۹۳مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۴۱۴۸۸سعيد بهادري و شرکا۲۹۸
۰۵۱۱۶۰۶۱۰۲۹۱۳۹۲/۰۳/۲۹۸۸۷۴۸مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۳۸۸۹۰سنجري باجگيران و شرکاء۲۹۹
۸۴۵۳۲۰۲۱۳۹۰/۰۴/۱۹۸۸۹۹۰مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۳۵۶۳۵قليزاده و شرکا۳۰۰
۰۵۱۱۲۲۸۴۵۰۰۱۳۹۲/۰۲/۰۵۲۷۴۳۸مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۳۹۷۶۴محسن محمد زاده و شرکاء۳۰۱
۰۵۱۱۸۵۴۹۰۵۷۱۳۹۱/۰۳/۲۳۷۲۳۸۳مشهدخراسان رضوينوع اولمشهد۳۶۷۲۲محمود صحرابيگي و شرکا۳۰۲
۰۵۱۱۲۲۸۳۹۰۰۱۳۹۰/۱۲/۱۵۲۲۶۹۱۷مشهدخراسان رضوينوع دوممشهد۳۸۷۶۲محمود يعقوبي وشرکا۳۰۳
۰۶۱۱۳۷۸۰۹۹۱-۳۷۹۱۲۹۶۱۳۹۱/۱۲/۰۳۳۲۵۷۱۶اهوازخوزستاننوع اولاهواز۳۷۷۷۰فواد منشيدي و شرکاء۳۰۴
۰۶۱۱۳۳۸۷۳۱۷-۲۰۱۳۹۱/۰۸/۱۵۲۱۵۱۱۶اهوازخوزستاننوع اولاهواز۳۶۸۹۹نيک بخت و شرکا۳۰۵
۰۶۱۵۳۲۴۲۴۸۱۱۳۹۴/۰۴/۱۰۹۱۰۸۳آبادانخوزستاننوع جديدآبادان۳۲۸۲آگاه وشرکا۳۰۶
۲۲۲۳۰۸۰۱۳۹۱/۰۷/۲۶۱۹۵۷۸۷آبادانخوزستاننوع دومآبادان۳۳۳۴بيرقي وشرکا۳۰۷
۰۷۶۱۲۵۳۶۲۸۴۱۳۹۰/۱۲/۲۱۳۱۰۳۲۸آبادانخوزستاننوع اولآبادان۴۳۸۸مجيدي و شرکا۳۰۸
۰۶۷۱۳۳۲۵۰۵۴۱۳۹۴/۰۲/۲۱۴۱۱۴۱بهبهانخوزستاننوع جديدبهبهان۲۵۸۹صرافي بهزاد غلامي و شرکا۳۰۹
۰۶۱۵۳۵۱۳۲۰۶۱۳۹۲/۰۴/۱۹۱۱۲۵۷۳خرمشهرخوزستاننوع اولخرمشهر۲۵۹۵فهمي و شرکا۳۱۰
۰۶۱۲۶۲۱۲۱۵۰۱۳۹۰/۱۲/۲۱۳۱۰۲۲۴شوشترخوزستاننوع اولشوشتر۳۵۶۳محمد حسين افضلان و شرکاء۳۱۱
۰۲۴۱۴۲۴۳۲۳۱۱۳۹۲/۰۲/۰۲۲۳۷۷۰زنجانزنجاننوع اولزنجان۹۹۴۷ترابي و ساعتي مقدم و شرکاء۳۱۲
۳۲۲۵۵۷۵-۳۲۲۵۵۷۳۱۳۹۱/۰۸/۱۷۲۱۶۸۵۷زنجانزنجاننوع اولزنجان۶۰۰۵نباتچيان وشرکا۳۱۳
۲۲۲۵۱۵۶۱۳۹۰/۰۹/۱۳۲۱۶۱۶۰ايرانشهرسيستان و بلوچستاننوع اولايرانشهر۵۸۷دلمرادزهي و شرکا۳۱۴
۰۵۴۵۲۲۲۰۲۲۰۱۳۸۹/۱۲/۱۷۲۸۱۱۹۷چابهارسيستان و بلوچستاننوع اولچابهار۱۱۸۴لشکران زهي و شرکا۳۱۵
۷-۸۸۱۰۲۶۹۵۱۳۹۲/۰۲/۲۱۴۳۵۴۰چابهارسيستان و بلوچستاننوع جديدمنطقه آزاد چابهار۱۷۹۳ليلا ميرزايي و شرکا۳۱۶
۲۲۲۲۵۴۱۳۹۱/۰۵/۱۸۱۳۲۳۱۵زاهدانسيستان و بلوچستاننوع اولزاهدان۲۷۹۷اردوئي جوان و شرکا۳۱۷
۳۲۱۸۳۵۲۱۳۹۱/۰۴/۲۶۱۰۶۳۷۱زاهدانسيستان و بلوچستاننوع اولزاهدان۲۷۶۹اميررحيمي  وشرکا۳۱۸
۳۲۲۴۷۲۴-۳۲۲۴۷۲۵۱۳۸۹/۱۱/۲۷۲۶۲۷۹۹زاهدانسيستان و بلوچستاننوع اولزاهدان۴۴۴۵انورالسادات شهنوازي تاج و شرکا۳۱۹
۰۵۴۱۳۲۱۴۵۱۳۱۳۹۱/۰۹/۱۹۲۴۷۲۱۲زاهدانسيستان و بلوچستاننوع اولزاهدان۲۷۵۲شهنوازي تاج وشرکا۳۲۰
۰۵۴۱۳۲۵۰۴۴۰-۲۱۳۹۰/۰۶/۲۴۱۱۳۷۵۲زاهدانسيستان و بلوچستاننوع اولزاهدان۴۹۳۸غلام سروربريچي صفا و شرکاء۳۲۱
۳۲۲۱۶۲۹۱۳۸۹/۰۹/۱۴۲۰۰۳۴۹زاهدانسيستان و بلوچستاننوع اولزاهدان۴۳۰۸کريم ريگي و شرکا۳۲۲
۰۵۴۸۵۲۴۱۰۵۹۱۳۹۰/۰۷/۲۰۱۶۸۵۶۰سراوانسيستان و بلوچستاننوع اولسراوان۵۸۹شهمراد دليري و شرکاء۳۲۳
۵۴۵۶۲۴۲۰۷۸۱۳۹۰/۰۵/۲۲۱۱۸۷۰۶سرباز – راسکسيستان و بلوچستاننوع اولسرباز – راسک۱۰۰شرکت تضامني مزارزئي وشرکا۳۲۴
۶۶۷۰۹۵۹۲۱۳۹۰/۰۳/۲۲۶۳۶۴۵منطقه آزاد چابهارسيستان و بلوچستاننوع دوممنطقه آزاد چابهار۱۳۱۶آقاجوني و شرکا منطقه آزادچابهار۳۲۵
۵۵۵۹۸۱۰۱-۵۵۵۹۸۱۱۶۱۳۹۱/۰۱/۲۷۱۶۳۹۱منطقه آزاد چابهارسيستان و بلوچستاننوع دوممنطقه آزاد چابهار۱۴۶۹بهمن نوبخت و شرکاء۳۲۶
۴۴۴۴۴۵۶۱۳۹۱/۰۴/۱۰۹۰۳۷۹منطقه آزاد چابهارسيستان و بلوچستاننوع دوممنطقه آزاد چابهار۱۰۴۴حشمتي وشرکا۳۲۷
۸۸۳۱۷۶۵۰۱۳۹۱/۰۹/۰۶۲۳۴۳۳۰منطقه آزاد چابهارسيستان و بلوچستاننوع دوممنطقه آزاد چابهار۱۲۷۸فرهمندي و شرکا چابهار۳۲۸
۰۵۴۵۴۴۴۳۴۹۲۱۳۹۱/۰۷/۱۸۱۸۶۹۹۶منطقه آزاد چابهارسيستان و بلوچستاننوع دوممنطقه آزاد چابهار۱۵۸۰محمدرضا انصاري و شرکا۳۲۹
۰۹۱۲۸۷۰۷۵۰۵۱۳۹۲/۰۴/۱۹۱۱۲۶۱۷منطقه آزاد چابهارسيستان و بلوچستاننوع دوممنطقه آزاد چابهار۱۷۸۰مردان نوبخت و شرکا منطقه آزاد چابهار۳۳۰
۰۹۱۷۱۹۲۲۴۰۰۱۳۹۲/۰۲/۱۲۳۴۶۵۵جهرمفارسنوع اولجهرم۶۷۱فرجينژاد وشرکا۳۳۱
۰۷۱۱-۲۳۳۴۸۱۳۱۳۹۴/۰۴/۳۱۱۰۸۴۴۲شيرازفارسنوع جديدشيراز۳۷۶۴۷پريسا سادون و شرکا۳۳۲
۲۳۵۶۹۳۰۱۳۹۱/۰۶/۰۴۱۴۵۷۲۴شيرازفارسنوع اولشيراز۲۶۸۶۰پيمان پشام  وشرکا۳۳۳
۰۷۱۱۶۲۴۹۹۶۷۱۳۹۲/۰۳/۰۵۶۳۰۶۱شيرازفارسنوع اولشيراز۳۶۳۱۸جليل ميرزائي و شرکاء۳۳۴
۲۳۳۳۳۷۰۱۳۹۱/۰۷/۰۶۱۷۴۷۲۵شيرازفارسنوع دومشيراز۱۶۵۳۹سادون و شرکا۳۳۵
۰۷۱۱۲۲۲۲۹۹۹۱۳۹۰/۰۵/۲۷۱۲۳۹۹۸شيرازفارسنوع اولشيراز۲۸۴۴۴شهاب زنوبي وشرکا۳۳۶
۲۲۲۷۲۵۸۱۳۹۱/۱۱/۱۶۳۰۶۲۹۱شيرازفارسنوع اولشيراز۱۸۰۴۶عبدالمطلب رنجبر وشرکا۳۳۷
۰۷۱۳۲۳۰۶۸۷۱۱۳۹۴/۰۳/۲۷۷۵۷۳۲شيرازفارسنوع جديدشيراز۳۷۵۱۵علي اصغر عليزاده و شرکاء۳۳۸
۲۲۲۳۰۹۲ – ۲۲۲۳۷۵۱۱۳۹۴/۰۵/۲۸۱۳۷۱۶۷شيرازفارسنوع جديدشيراز۱۷۸۲۳قاسمي فرد وشرکا۳۳۹
۰۷۱۱۷۵۳۴۸۹۴۱۳۹۲/۰۴/۱۱۱۰۳۴۷۲شيرازفارسنوع اولشيراز۳۷۳۱۴محمود دهقان و شرکا۳۴۰
۰۷۱۳۲۲۴۱۲۵۰۱۳۹۱/۱۰/۲۰۲۸۱۳۸۰شيرازفارسنوع دومشيراز۱۷۹۷۳مريم دشتي زاده وشرکاء۳۴۱
۲۲۳۶۱۴۵۱۳۹۰/۰۱/۱۵۴۳۸۹کازرونفارسنوع اولکازرون۷۸۶کريمي و شرکا۳۴۲
۳۳۳۸۸۲۰-۵۰۱۳۹۰/۱۱/۱۷۲۷۵۲۰۶لارستان – لارفارسنوع دوملارستان – لار۷۳۰موغلي و شرکا۳۴۳
۳۳۵۸۷۳۵۱۳۹۱/۰۱/۱۹۸۳۰۱قزوينقزويننوع اولقزوين۸۰۵۴دانشي وشرکا۳۴۴
۳۳۳۵۹۳۱۱۳۹۱/۰۵/۲۱۱۳۳۷۹۷قزوينقزويننوع اولقزوين۶۹۶۱شريفي و شرکا۳۴۵
۳۳۳۳۷۸۱۱۳۹۱/۰۳/۲۰۶۸۴۰۶قزوينقزويننوع اولقزوين۸۰۵۳عبدالخالقي وشرکا۳۴۶
۰۲۵۱۷۷۵۵۵۰۲۱۳۹۱/۰۳/۲۴۷۴۳۳۲قمقمنوع دومقم۵۳۷۸ابوالفضل احمدي وشرکا۳۴۷
۰۲۵۱۷۷۰۱۷۱۱-۲۱۳۹۱/۱۰/۰۵۲۶۵۵۳۹قمقمنوع اولقم۹۹۷۰برادران اشعري وشرکا۳۴۸
۷۷۳۷۰۲۷-۷۷۳۶۱۱۹۱۳۹۰/۱۲/۲۸۳۱۸۳۵۴قمقمنوع اولقم۹۹۰۴حمايتيان و شرکا۳۴۹
۱۳۹۴/۰۳/۳۱۷۹۶۸۵قمقمنوع جديدقم۵۵۶۶سارا غروي وشرکا۳۵۰
۷۷۵۱۵۳۸۱۳۹۲/۰۴/۱۳۱۰۵۱۵۲قمقمنوع اولقم۸۰۳۲عظيمي و شرکا۳۵۱
۰۹۱۲۵۵۱۰۳۵۱-۰۲۵۱۲۹۲۸۱۳۹۲/۰۳/۰۵۶۲۲۳۱قمقمنوع اولقم۱۲۰۱۷محمد رضا ميرزايي و شرکا۳۵۲
۷۸۳۴۹۸۸۱۳۹۰/۰۵/۰۸۱۰۵۱۱۴قمقمنوع جديدقم۸۸۲۵واعظ زاده و شرکا۳۵۳
۰۸۷۵۴۲۳۶۰۵۰۱۳۹۲/۰۵/۰۱۱۲۸۸۶۰بانهكردستاننوع اولبانه۴۴۴صرافي کريم پناه و شرکا۳۵۴
۰۸۷۵۴۲۴۵۷۷۳-۴۱۳۹۱/۰۱/۲۹۱۸۴۵۷بانهكردستاننوع دومبانه۲۸۴ويسي وشرکا۳۵۵
۰۸۷۴۳۲۳۴۱۳۹۱/۰۹/۱۱۲۳۸۵۰۲سقزكردستاننوع اولسقز۱۴۶۲بهروز فاروقي و شرکا۳۵۶
۰۸۷۴۳۲۲۰۰۵۰۱۳۹۱/۰۶/۱۴۱۵۲۵۳۲سقزكردستاننوع اولسقز۱۳۰۱محمد صديق غلامي و شرکا۳۵۷
۲۲۶۷۲۷۷۱۳۹۰/۰۱/۲۰۷۱۹۳سنندجكردستاننوع اولسمنان۴۴۴۹برازنده وشرکا۳۵۸
۲۲۶۴۵۲۵۱۳۸۹/۱۲/۱۴۲۷۷۱۱۵سنندجكردستاننوع اولسمنان۴۰۷۳حسين بينا وشرکا۳۵۹
۰۸۷۱۳۲۴۲۰۴۲۱۳۹۱/۰۵/۲۳۱۳۷۱۴۳سنندجكردستاننوع اولسنندج۷۶۴۳شرکت تضامني فوزي صمد نژاد و شرکاء۳۶۰
۰۸۷۱۳۲۳۱۶۲۷۱۳۹۱/۰۵/۰۳۱۱۴۲۲۸سنندجكردستاننوع اولسنندج۷۲۵۲فرجاد صادقي و شرکاء۳۶۱
۳۳۰۲۲۲۶۱۳۹۰/۰۵/۱۷۱۱۴۸۹۱مريوانكردستاننوع اولمريوان۷۴۶پژوهي و شرکا۳۶۲
۰۸۷۵۳۳۰۴۴۳۶۱۳۹۱/۰۳/۱۸۶۷۴۳۱مريوانكردستاننوع اولمريوان۸۲۴اخترونيک روا و شرکاء۳۶۳
۲۱۸۴۵۱۳۹۱/۰۶/۱۳۱۵۱۴۱۶مريوانكردستاننوع اولمريوان۴۰۵دژکام و شرکا۳۶۴
۰۸۷۱۳۲۳۷۳۰۲۱۳۹۱/۱۰/۰۹۲۶۹۵۱۴مريوانكردستاننوع اولمريوان۹۱۸محمد جلالي و شرکا۳۶۵
۰۸۷۵۳۲۲۰۴۴۴-۳۲۲۲۲۴۹۱۳۹۱/۱۲/۰۵۳۲۷۸۱۳مريوانكردستاننوع دوممريوان۶۵۴مختار و واليد و صالح و شرکا۳۶۶
۰۳۹۱۵۲۳۲۳۴۱۱۳۹۱/۰۲/۱۳۳۳۱۷۱رفسنجانكرماننوع اولرفسنجان۱۷۲۸عليرضا مرتضوي و شرکا۳۶۷
۰۳۴۵۳۲۲۸۰۷۴۱۳۹۲/۰۲/۰۲۲۳۷۸۲سيرجانكرماننوع اولسيرجان۳۳۱۷منصور باراني و شرکاء۳۶۸
۰۳۵۴۲۶۵۳۲۴۸۶۱۳۹۱/۰۳/۱۸۶۷۷۲۱کرمانكرماننوع اولکرمان۸۲۵۵جاوداني و شرکا۳۶۹
۳۳۲۹۱۷۷۱۳۹۲/۰۲/۰۹۳۱۱۳۰کرمانكرماننوع اولکرمان۶۷۰۲زيدآبادي وشرکا۳۷۰
۸۳۴۲۲۲۳۰۲۴۱۳۹۲/۰۳/۱۸۷۵۵۳۲قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۶۴۴ايرج کرمي و شريک۳۷۱
۴۲۲۴۷۱۵۱۳۹۰/۰۶/۰۶۱۳۱۳۲۱قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۴۰۹آقائي وشرکا۳۷۲
۱۳۹۰/۰۶/۱۹۱۴۱۳۹۴قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۵۶۰پرويز صيد محمدي و شرکاء۳۷۳
۰۹۱۸۳۳۵۰۴۱۱۱۳۹۱/۱۲/۱۷۳۴۳۰۴۲قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۶۴۱جهانگير تيموري و شرکا۳۷۴
۰۸۳۱۸۲۳۸۴۶۷۱۳۹۱/۰۴/۲۶۱۰۶۴۵۱قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۵۸۷سيد جواد جاسمي و شرکا۳۷۵
۰۸۳۱۸۲۵۶۶۴۸۱۳۹۱/۱۲/۰۲۳۲۴۶۹۷قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۶۳۹عزيز رحماني و شرکا۳۷۶
۰۹۱۲۳۹۵۲۴۴۰۱۳۹۲/۰۴/۳۰۱۲۵۴۳۷قصرشيرينكرمانشاهنوع اولکرمانشاه۶۴۷قباد بيگ زاده و شرکاء۳۷۷
۰۸۳۴۲۲۲۴۲۹۰۱۳۹۱/۱۲/۲۸۳۵۶۸۷۷قصرشيرينكرمانشاهنوع اولقصرشيرين۶۳۸محسن پورشرف و شرکاء۳۷۸
۰۸۳۵۴۳۴۲۰۵۳۱۳۹۴/۰۴/۳۱۱۰۸۴۲۹قصرشيرينكرمانشاهنوع جديدقصرشيرين۵۵۰نريمان بختياري وشرکا۳۷۹
۷۲۱۳۹۸۵۱۳۸۹/۱۲/۲۱۲۸۴۱۱۱کرمانشاهكرمانشاهنوع اولصحنه۱۱۱۵۹محمدمرادمحمدي وشرکا۳۸۰
۷۲۳۷۷۳۲۱۳۹۱/۰۵/۰۸۱۱۸۹۳۴کرمانشاهكرمانشاهنوع اولکرمانشاه۱۵۱۶۸هژير صحرايي وشرکا۳۸۱
۴۲۲۹۵۹۶-۴۲۲۷۷۶۷۱۳۹۱/۰۹/۲۰۲۴۸۳۵۷بندرترکمنگلستاننوع اولبندرترکمن۷۷۰کريمي و شرکا۳۸۲
۵۵۳۱۳۲۴۱۳۸۹/۱۰/۲۲۲۳۳۵۳۱گرگانگلستاننوع اولگرگان۶۸۲۳سيدصفوي و شرکا۳۸۳
۲۳۲۱۹۲۹۱۳۸۹/۱۰/۰۱۲۲۶۹۵۹گرگانگلستاننوع دومگرگان۵۰۲۰صادق پور پوريا وشرکا۳۸۴
۲۲۲۹۷۳۳۱۳۹۱/۰۸/۲۲۲۲۱۷۳۹گنبدکاووسگلستاننوع اولگنبدکاووس۳۲۲۱محمد علي چراغي وشرکا۳۸۵
۰۱۷۲۲۲۹۳۷۲۲۱۳۹۲/۰۲/۲۹۵۳۳۰۹گنبدکاووسگلستاننوع دومگنبدکاووس۳۶۱۵مداح وشرکا۳۸۶
۰۱۳۴۴۸۱۰۸۳۱۱۳۹۱/۱۱/۲۴۳۱۵۶۴۰آستاراگيلاننوع اولآستارا۱۲۹۰تيموريان و شرکا۳۸۷
۰۱۸۲۵۲۱۹۹۰۴۱۳۹۱/۰۵/۰۲۱۱۳۰۷۸آستاراگيلاننوع اولآستارا۱۰۹۳صالحي و شرکا۳۸۸
۰۱۸۱۴۲۴۷۵۷۰-۸۰۱۳۹۰/۰۷/۱۹۱۶۷۴۵۵بندرانزليگيلاننوع اولبندرانزلي۳۱۲۴محمدعلي برادران صنعتگر و شرکاء۳۸۹
۰۱۳۱۲۲۶۳۴۴۵۱۳۹۳/۱۱/۱۱۳۰۰۶۸۰رشتگيلاننوع جديدرشت۱۸۱۶۵نادر محمودي اندبيلي و شرکا۳۹۰
۲۲۳۷۰۰۷۱۳۹۲/۰۴/۳۰۱۲۵۴۲۹لاهيجانگيلاننوع اوللاهيجان۱۱۶حجت رهبر مهر پور و شرکا۳۹۱
۲۲۵۸۰۱۰-۱۱۱۳۹۰/۰۷/۱۶۱۶۴۸۸۳آملمازندراننوع اولآمل۲۸۶۴محمدي وشرکا۳۹۲
۳۲۶۹۵۴۵-۰۱۱۱۱۳۹۲/۰۴/۱۷۱۰۹۹۲۲بابلمازندراننوع اولبابل۶۹۵۳آزاده شعبانپور و شرکاء۳۹۳
۰۱۱۱۲۲۹۲۱۴۳۱۳۹۱/۰۷/۰۳۱۷۱۷۹۸بابلمازندراننوع اولبابل۵۸۸۹حسيني لقب و شرکا۳۹۴
۰۱۹۲۴۲۳۲۱۶۲۱۳۹۱/۰۶/۱۳۱۵۱۰۹۶تنکابنمازندراننوع اولتنکابن۲۰۹۰جنتي و شرکاء۳۹۵
۳۲۶۸۴۵۸-۵۹۱۳۹۱/۱۲/۰۹۳۳۲۸۶۰ساريمازندراننوع دومساري۵۹۰۵بخشي وشرکا۳۹۶
۰۱۲۳۳۲۳۷۶۵۰۱۳۹۱/۰۳/۳۱۸۰۸۷۹قائم شهرمازندراننوع اولقائم شهر۴۳۱۹مزدا مقيمي و شرکا۳۹۷
۳۲۳۳۱۲۳۱۳۸۹/۰۸/۲۲۱۸۴۹۰۹نوشهرمازندراننوع اولنوشهر۱۷۸۷جوادي وشرکا۳۹۸
۰۱۹۱۲۱۴۲۸۶۴۱۳۹۱/۱۲/۲۷۳۵۵۷۷۴نوشهرمازندراننوع اولنوشهر۲۱۴۱سعيد شير محمدي و شرکا۳۹۹
۰۸۶۱۳۱۳۲۹۳۸۱۳۹۰/۰۵/۰۸۱۰۵۶۲۶اراکمركزينوع اولاراک۹۹۸۰قدرت اله بيگلري و شرکاء۴۰۰
۰۸۶۱۲۲۴۷۷۲۷۱۳۸۹/۱۲/۰۹۲۷۲۹۷۵اراکمركزينوع اولاراک۶۸۶۶مددي وشرکا۴۰۱
۰۷۶۴۳۲۲۱۸۱۸۱۳۸۹/۱۲/۰۹۲۷۳۳۸۲بستکهرمزگاننوع اولبستک۱۹۰پرگر و شرکا۴۰۲
۱۳۹۱/۱۰/۱۰۲۶۹۸۳۸بندرجاسکهرمزگاننوع اولبندرجاسک۹۳ايزدي پور و شرکاء۴۰۳
۰۷۶۱۲۲۵۲۰۲۰۱۳۹۳/۰۹/۱۵۲۴۶۶۶۵بندرعباسهرمزگاننوع جديدبندرعباس۱۳۸۸۸شرکت تضامني صفاوکريمي و شرکاء۴۰۴
۲۲۲۳۳۴۴۱۳۹۱/۱۱/۰۴۲۹۴۷۳۶بندرعباسهرمزگاننوع دومبندرعباس۶۱۵۶مجيد ميرزا اسماعيلي وشرکا۴۰۵
۰۷۶۱۲۲۳۰۳۹۷۱۳۹۰/۰۹/۰۵۲۰۸۳۲۱بندرعباسهرمزگاننوع اولبندرعباس۱۰۲۰۲ناصر شجاعي و شرکا۴۰۶
۲۲۲۹۸۲۱-۲۲۳۵۶۵۷۱۳۹۱/۰۲/۱۹۳۸۶۱۵بندرعباسهرمزگاننوع دومبندرعباس۶۸۸۵يادگار فرد وشرکا۴۰۷
۰۷۶۲۲۲۲۴۷۰۲۱۳۹۲/۰۱/۲۷۱۶۳۲۷بندرلنگههرمزگاننوع اولبندرلنگه۱۳۰۷محمد فرجمندي و شرکا۴۰۸
۰۷۶۴۴۶۲۲۴۳۸۱۳۸۹/۱۱/۲۳۲۸۰۵۵۲پارسيانهرمزگاننوع اولپارسيان۱۱۶۴محمد قاسمي و شريک۴۰۹
۸۸۷۷۵۵۱۴-۸۸۸۸۶۸۴۹۱۳۹۴/۰۵/۱۸۱۲۷۱۵۲قشمهرمزگاننوع جديدقشم۴۸۵۸رضا حيدري رنجبر و شرکاء۴۱۰
۰۷۶۳۵۲۴۶۱۷۶۱۳۹۴/۰۴/۲۵۱۰۵۴۹۷قشمهرمزگاننوع جديدقشم۴۹۰۸سيد مجتبي حسيني۴۱۱
۰۷۶۳۵۲۴۵۴۶۴۱۳۹۱/۰۸/۱۵۲۱۵۴۹۱قشمهرمزگاننوع دومقشم۳۰۰۵شرقي و شرکا۴۱۲
۰۷۶۳۵۲۴۴۴۱۶۱۳۹۱/۱۲/۲۷۳۵۴۸۱۰قشمهرمزگاننوع دومقشم۲۹۸۴صالحي قشمي و شرکا۴۱۳
۵۲۲۵۶۳۴۱۳۹۰/۰۹/۰۵۲۰۸۳۰۵قشمهرمزگاننوع دومقشم۸۸۸محمد بختياران وشرکا۴۱۴
۰۷۶۳۵۲۷۰۹۱۲۱۳۹۱/۰۶/۲۶۱۶۳۶۷۹قشمهرمزگاننوع دومقشم۲۹۳۹محمود فدائي حسيني و شرکا۴۱۵
۰۷۶۳۵۲۴۰۳۰۵ – ۶۱۳۹۱/۰۱/۰۹۳۱۲۹قشمهرمزگاننوع دومقشم۲۵۶۳مهدي ملاحي مسني و شرکا۴۱۶
۲۵۲۲۶۴۲-۲۵۲۴۴۴۷۱۳۹۱/۰۵/۰۳۱۱۴۴۶۲قشمهرمزگاننوع دومقشم۲۷۵۳نعمتي و شرکا۴۱۷
۰۷۶۴۴۴۲۴۱۳۸۱۳۹۰/۱۲/۲۴۳۱۳۵۷۴کيشهرمزگاننوع جديدکيش۸۲۰۴احمداميري وشرکا کيش۴۱۸
۶۶۴۰۴۲۹۵-۶۶۹۶۵۰۴۴۱۳۹۰/۰۱/۱۵۴۳۹۰کيشهرمزگاننوع دومکيش۱۱۱۳تضامني ظفر کيش۴۱۹
۷۶۴۴۴۵۲۵۷۶۱۳۹۰/۰۳/۰۱۴۶۹۲۹کيشهرمزگاننوع دومکيش۸۲۱۸زينب السادات حشمتي وشرکا کيش۴۲۰
۶۴۴۴۲۱۰۰۱۳۹۲/۰۱/۲۹۱۹۷۹۷کيشهرمزگاننوع دومکيش۱۷۵۹لاري کيش۴۲۱
۰۲۱۸۸۴۵۱۹۶,۰۲۱۸۸۱۹۲۰۱۳۹۴/۰۴/۱۰۸۹۶۹۴کيشهرمزگاننوع جديدکيش۱۱۲۴۲محسن شجاع وشرکا کيش۴۲۲
۰۷۶۴۴۴۲۳۸۸۸۱۳۹۰/۰۵/۲۵۱۲۲۰۷۶کيشهرمزگاننوع دومکيش۸۳۵۱محمود علي پور و شرکاء۴۲۳
۴۴۵۲۵۰۰۱۳۹۰/۱۲/۰۲۲۸۹۷۰۵کيشهرمزگاننوع دومکيش۳۷۹۱معين صادقي وشرکا کيش۴۲۴
۰۷۶۴-۴۴۲۴۶۱۰۱۳۹۴/۰۴/۱۱۹۱۴۰۹کيشهرمزگاننوع جديدکيش۸۱۵۰ناقدي نيا وشرکا کيش۴۲۵
۸۷۹۸۹۴۹۱۳۹۱/۱۱/۱۶۳۰۶۲۷۸کيشهرمزگاننوع دومکيش۲۷۷۵نوري وشرکا۴۲۶
۰۷۶۴۴۴۵۲۵۲۵۱۳۹۲/۰۴/۱۹۱۱۳۰۵۵کيشهرمزگاننوع دومکيش۱۰۵۶۶وکيلي و شرکا کيش۴۲۷
۰۷۶۴۲۲۲۲۲۱۸۱۳۹۲/۰۴/۲۰۱۱۳۹۴۷مينابهرمزگاننوع اولميناب۸۸۰علي حيدري و شرکا۴۲۸
۸۲۲۱۵۱۵۱۳۹۱/۰۳/۲۳۷۲۳۷۶همدانهمداننوع اولهمدان۵۹۲۰خاوري وشرکا۴۲۹
۰۸۱۳۸۲۷۴۲۴۰۱۳۸۹/۰۷/۰۴۱۴۲۱۹۱همدانهمداننوع اولهمدان۸۶۴۰محمدامين دقوقي و شرکا۴۳۰
۰۳۵۳۲۳۲۷۴۲۳۱۳۹۳/۱۱/۲۸۹۰۴۲ميبديزدنوع جديدميبد۸۸۴مظلوم و شرکا۴۳۱
۵۲۰۵۵۶۱-۲۱۳۸۹/۱۰/۳۰۲۴۰۶۴۵يزديزدنوع اوليزد۷۸۶۰خاکي وشرکا۴۳۲
۰۳۵۱۵۲۶۱۲۱۳۱۳۹۳/۱۱/۲۵۱۲۹۱۲۵يزديزدنوع جديديزد۱۰۲۱۴سليمي وشرکا۴۳۳
۱۳۹۱/۰۶/۲۱۱۶۱۰۱۱يزديزدنوع اوليزد۱۲۳۸۱مجيد کاظمي و شرکا۴۳۴

منبع: سایت بانک مرکزی ایران : https://www.cbi.ir


مطالب مفید: چگونه در استانبول خانه اجاره کنیم؟،  شرایط کار کردن در ترکیه،  مخارج زندگی در استانبول،  درآمد مشاغل در استانبول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *